• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 5:25-26; 6:1-10

Vennad, kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus. Ärgem olgem ahned tühjale aule, üksteist ärritades, üksteist kadestades. Vennad, kui inimene ka satuks mingisse eksitusse, siis teie, vaimulikud, parandage niisugust jälle tasase vaimuga; ja valva sa iseennastki, et ka sind ei kiusataks. Kandke üksteise koormat, ja nõnda te täidate Kristuse käsku. Sest kui keegi mõtleb enese midagi olevat, ilma midagi olemata, see petab iseennast. Ent igaüks katsugu läbi oma töö, ja siis on tal üksi eneses kiitlemist, mitte teisele; sest igaüks kandku oma koormat. Aga keda õpetatakse sõnaga, see jagagu kõike head sellele, kes teda õpetab. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Seepärast nüüd, et meil veel on aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele!

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni tarkuseraamat 3:1-8

Õigete hinged on Jumala käes ja neid ei puuduta ükski piin. Rumalate silmis näivad nad olevat surnud ja nende äraminekut peetakse õnnetuseks, lahkumist meie keskelt hukatuseks; nemad aga on rahus. Sest kuigi neid inimeste meelest nuheldakse, on nende lootuseks täielik surematus. Pärast kerget karistust saavad nad osa rohkest heast, sest Jumal on neid proovile pannud ja leidnud, et nad on Tema väärilised. Ta on neid proovinud nagu kulda sulatusahjus ja võtnud vastu kui täieliku põletusohvri. Oma läbikatsumise ajal nad hiilgavad ja on nagu õlgedes lendlevad sädemed. Nad mõistavad kohut paganate üle ning valitsevad rahvaid, ja Issand on igavesti nende kuningas.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Juuditi 13:22-25

Ole kiidetud, meie Jumal, kes tänasel päeval oled alandanud oma rahva vaenlased! Ole õnnistatud, tütar, kõigekõrgema Jumala poolt, kõigi naiste hulgas maa peal! Ja olgu kiidetud Issand Jumal, taeva ja maa Looja, kes sind on juhtinud. Jah, usk, mis sinul oli, ei lahku iialgi nende inimeste südamest, kes igavesti meenutavad Jumala väge! Ja Jumal lasku see saada sulle igaveseks auks, et Ta sind õnnistab heade tegudega, sellepärast, et sa ei säästnud oma hinge meie rahva alanduses, vaid astusid vastu meie langusele, käies õiget teed meie Jumala palge ees!

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Filiplastele 2:5-11

Vennad, mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud Ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud Talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 5:16-24

Vennad, käige Vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid. Sest liha himustab Vaimu vastu ja Vaim liha vastu; need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete Vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga liha teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kade meel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud sellesarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:17-22.32-33

Ma ajasin toredaid võrseid nagu viinapuu ja minu õitest tuli kaunis ning rikkalik vili. Tulge minu juurde, kes te ihaldate mind, ja küllastuge minu viljast! Sest mälestus minust on magusam kui mesi, ja pärida mind on parem kui meevaha. Kes minust söövad, soovivad veelgi, ja kes minust joovad, janunevad üha. Kes mind kuulda võtab, ei jää häbisse, ja kes minu pärast vaeva näevad, ei tee pattu. Ma lasen oma juhatust ikka veel paista otsekui koitu ja valgustada kaugele. Ma valan ikka veel välja õpetust otsekui prohvetikuulutust, jättes selle tulevastele põlvedele igaveseks ajaks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus