• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:17-22.32-33

Ma ajasin toredaid võrseid nagu viinapuu ja minu õitest tuli kaunis ning rikkalik vili. Tulge minu juurde, kes te ihaldate mind, ja küllastuge minu viljast! Sest mälestus minust on magusam kui mesi, ja pärida mind on parem kui meevaha. Kes minust söövad, soovivad veelgi, ja kes minust joovad, janunevad üha. Kes mind kuulda võtab, ei jää häbisse, ja kes minu pärast vaeva näevad, ei tee pattu. Ma lasen oma juhatust ikka veel paista otsekui koitu ja valgustada kaugele. Ma valan ikka veel välja õpetust otsekui prohvetikuulutust, jättes selle tulevastele põlvedele igaveseks ajaks.

Graduale

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja.
Ka pärast sünnitamist, Neitsi, jäid Sa puutumata; Jumalasünnitaja, palu meie eest.
Halleluuja.

Luuka 1:26-38

Kuuendas kuus läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Ja neitsi nimi oli Maarja. Ja tulles sisse tema juurde, ütles ingel: Tere, sa armuleidnu, Issand olgu sinuga! Aga tema ehmus väga sellest sõnast ja mõtles, mis see teretus võiks tähendada. Siis ingel ütles temale: Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned Temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ja Teda peab hüütama Kõigekõrgema Pojaks, ja Issand Jumal annab Temale Ta isa Taaveti aujärje, ja Ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning Tema kuningriigil ei ole otsa! Aga Maarja ütles inglile: Kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea? Ingel vastas ning ütles temale: Püha Vaim tuleb su peale ja Kõigekõrgema vägi varjab sind; sellepärast peab ka Püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala Pojaks. Ja vaata, su sugulane Eliisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas, ja see on kuues kuu temal, keda üteldi olevat sigimatu, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu! Aga Maarja ütles: Vaata, siin on Issanda ümmardaja; mulle sündigu su sõna järele! Ja ingel läks ära tema juurest.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Koloslastele 2:6-15

Vennad, nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige Temas, olles juurdunud ja ülesehitatud Temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuseõpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele, ja mitte Kristusele. Sest Temas elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete saanud osa Tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. Temas te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega, kui teid koos Temaga ristimises maha maeti ja ka koos Temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes Tema üles äratas surnuist ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses – teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on Ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.

Graduale Psalm 145:1-2.8-11

Hea on Issand kõigile ja Tema halastus on üle kõigi Tema tegude!
Ma tõstan Sind kõrgeks, mu Jumal, Sa kuningasm, ja ma tänan Su nime ikka ja igavesti!
Iga päev ma tänan Sind ja kiidan Su nime ikka ja igavesti!
Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
Hea on Issand kõigile ja Tema halastus on üle kõigi tema tegude.
Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind.
Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest.
Hea on Issand kõigile ja Tema halastus on üle kõigi Tema tegude!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen teid maailmast valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Halleluuja.

Luuka 6:12-19

Neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus Ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast kaksteist, keda Ta nimetas ka apostliteks: Siimona, keda Ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease ja Jaakobuse ja Johannese ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks, ja Juuda, Jaakobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks. Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus Ta lagedas paigas; seal oli suur hulk Tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. Nad kõik olid tulnud Teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. Ja igaüks rahvast püüdis Teda puudutada, sest Temast läks vägi välja ja parandas kõik.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus