• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 3:16-22

Vennad, tõotused antud Aabrahamile ja tema seemnele. Ei ole mitte öeldud: Ja sinu seemnetele, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: Ja sinu seemnele, kes on Kristus. Aga ma ütlen seda: lepingut, mille Jumal on enne kinnitanud, ei tee nelisada kolmkümmend aastat hiljemini tekkinud käsk mitte tühjaks, nii et see hävitaks tõotuse. Sest kui pärand tuleks käsust, ei oleks see enam tõotusest. Ent Jumal on selle kinkinud Aabrahamile tõotuse kaudu. Milleks on siis käsk? See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kui tuleb Seeme, kellele oli antud tõotus; ja käsk seati inglite kaudu vahemehe käe läbi. Kuid vahemeest ei vajata ühe jaoks; ent Jumal on üks. Kas siis käsk on Jumala tõotuste vastu? Ei sugugi. Sest kui oleks antud käsk, mis võiks teha elavaks, siis tuleks õigus tõesti käsust. Aga Kiri on kõik pannud kinni patu alla, et tõotus antaks Jeesuse Kristuse usust neile, kes usuvad.

Graduale Psalm 74:20.19.22; 90:1

Issand, vaata oma lepingule ja ära unusta oma viletsate elu jäädavalt!
Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi, mõtle oma sulaste teotusele!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve!
Halleluuja.

Luuka 17:11-19

Neil päevil sündis, et Jeesus, olles teel Jeruusalemma, läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui Ta saabus ühte alevisse, tulid Temale vastu kümme pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid: Jeesus, käskija, halasta meie peale! Neid nähes ütles Ta neile: Minge ja näidake endid preestritele! Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au ja heitis Tema jalge ette silmili maha ja tänas Teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles: Eks kümme ole saanud puhtaks? Ent kus on need üheksa? Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma kui aga see muulane? Ja Ta ütles temale: Tõuse üles ja mine; su usk on su päästnud!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Koloslastele 1:9-14

Vennad, me ei ole sellest päevast, mil me kuulsime teie armastusest, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks Jumala tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et te elaksite väärikalt Issandale, et Temale kõigiti meeldida, vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses ja saades vägevaks kõige väega Tema au vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades Isa, kes teid on teinud kõlbavaks osa saama püha rahva pärandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa Poja riiki. Temas on meil lunastus, pattude andekssaamine.

Graduale Psalm 98:2-6

Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!
Issand on andnud teada oma pääste, Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees!
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu;
kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet!
Hõisake Issandale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige Temale!
Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega!
Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!
Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 4:19

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaiks!
Halleluuja.

Luuka 5:1-11

Neil päevil sündis, kui rahvas Jeesuse juurde tungis Jumala sõna kuulama ja Ta seisis Gennesareti järve ääres, et Ta nägi kaht paati järve rannas seisvat; aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid võrke. Tema astus ühte paati, mis oli Siimona oma, ja palus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Siis Ta istus maha ja õpetas rahvast paadist. Aga kui Ta lakkas kõnelemast, ütles Ta Siimonale: Sõua sügavale kohale ja heitke oma võrgud välja loomuse katseks! Siimon vastas ning ütles Temale: Õpetaja, me oleme kogu öö rühelnud ega ole ühtki saanud, aga Sinu sõna peale ma heidan võrgud välja! Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu; ja nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid mõlemad paadid nõnda, et need olid vajumas. Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse põlvede ette ning ütles: Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene! Sest kohkumine oli vallanud teda ja kõiki, kes temaga olid, kalasaagi pärast, mis nad olid saanud; nõndasamuti ka Jakoobust ja Johannest, Sebedeuse poegi, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: Ära karda, nüüdsest alates pead sa inimesi püüdma! Ja nad vedasid paadid maale ja jätsid kõik maha ja järgisid Teda. 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus