• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 3:16-22

Vennad, tõotused antud Aabrahamile ja tema seemnele. Ei ole mitte öeldud: Ja sinu seemnetele, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: Ja sinu seemnele, kes on Kristus. Aga ma ütlen seda: lepingut, mille Jumal on enne kinnitanud, ei tee nelisada kolmkümmend aastat hiljemini tekkinud käsk mitte tühjaks, nii et see hävitaks tõotuse. Sest kui pärand tuleks käsust, ei oleks see enam tõotusest. Ent Jumal on selle kinkinud Aabrahamile tõotuse kaudu. Milleks on siis käsk? See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kui tuleb Seeme, kellele oli antud tõotus; ja käsk seati inglite kaudu vahemehe käe läbi. Kuid vahemeest ei vajata ühe jaoks; ent Jumal on üks. Kas siis käsk on Jumala tõotuste vastu? Ei sugugi. Sest kui oleks antud käsk, mis võiks teha elavaks, siis tuleks õigus tõesti käsust. Aga Kiri on kõik pannud kinni patu alla, et tõotus antaks Jeesuse Kristuse usust neile, kes usuvad.

Graduale Psalm 74:20.19.22; 90:1

Issand, vaata oma lepingule ja ära unusta oma viletsate elu jäädavalt!
Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi, mõtle oma sulaste teotusele!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve!
Halleluuja.

Luuka 17:11-19

Neil päevil sündis, et Jeesus, olles teel Jeruusalemma, läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui Ta saabus ühte alevisse, tulid Temale vastu kümme pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid: Jeesus, käskija, halasta meie peale! Neid nähes ütles Ta neile: Minge ja näidake endid preestritele! Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au ja heitis Tema jalge ette silmili maha ja tänas Teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles: Eks kümme ole saanud puhtaks? Ent kus on need üheksa? Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma kui aga see muulane? Ja Ta ütles temale: Tõuse üles ja mine; su usk on su päästnud!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Koloslastele 1:1-8

Paulus, Jumala tahtel Jeesuse Kristuse apostel, ja vend Timoteos, Kolossas elavaile pühadele ja usklikele vendadele Kristuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Me täname Jumalat ja oma Issanda Jeesuse Kristuse Isa, palvetades igal ajal teie eest, sest me oleme kuulnud teie usust Kristuses Jeesuses ja teie armastusest kõigi pühade vastu, mis teil on taevasse tallele pandud lootuse pärast, millest te varemalt olete kuulnud evangeeliumi tõesõna kaudu, mis on tulnud teie juurde ja nõnda kogu maailmas on kandmas vilja ning kasvab, nõnda ka teie seas alates sellest päevast, mil te kuulsite ja tunnetasite Jumala armu tõe sees, nõnda nagu te seda ka õppisite Epafrase, meie armsa kaassulase käest, kes on ustav Kristuse abiline teie heaks, kes meile ka on teatanud teie armastusest Vaimus.

Graduale Psalm 52:10-11

Ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti!
Mina olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas,
ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti!
Ma tänan Sind igavesti, et Sa oled kõik hästi teinud,
ja ootan Su nime, sest see on hea Su vagade ees!
Ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti!

Hüüd enne Evangeeliumi Jesaja 61:1; Luuka 4:18

Halleluuja. Halleluuja.
Issand on mind läkitanud viima rõõmusõnumit vaestele ja kuulutama vabakssaamist vangidele.
Halleluuja.

Luuka 4:38-44

Neil päevil tõusis Jeesus üles kogudusekojast ja läks Siimona kotta. Ja Siimona ämm oli haige raskes palavikus, ja nad palusid teda tema pärast. Ja Ta astus tema juurde ja ähvardas palavikku, ja see lahkus temast. Ja sedamaid tõusis naine üles ja ümmardas neid. Aga kui päike looja läks, tõid kõik, kellel oli haigeid mõnesugustes tõbedes, need Tema juurde, ja Ta pani igaühe peale oma käed ning tegi nad terveks. Aga ka kurjad vaimud läksid paljudest välja kisendades ning üteldes: Sina oled Jumala Poeg! Ja Tema sõitles neid ega lubanud neid rääkida, sest et nad teadsid Tema olevat Kristuse. Ja päeva tulles väljus Ta ja läks tühja paika; kuid rahvahulgad otsisid Teda ning tulid Tema juurde. Ja nad pidasid Teda kinni, et Ta ei läheks ära nende juurest. Aga Tema ütles neile: Ma pean ka muudele linnadele kuulutama Jumala riigi evangeeliumi, sest selleks ma olen läkitatud! Ja Ta jutlustas Galilea kogudusekodades.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus