• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44-45 valikuliselt

Vaata, see on suur ülempreester, kes oma eluajal meeldis Issandale ja leiti olevat täiesti õige, viha ajal sai ta lunahinnaks. Ei leidu temaga sarnast, ta pidas kinni Kõigekõrgema Seadusest ja astus Temaga lepingusse. Ta kinnitas temaga lepingu ja talle on vandega kinnitatud, et rahvaid õnnistatakse tema soo nimel, et ta tehakse paljuks, et ta järeltulijad tõstetakse kõrgele nagu taevatähed. Nõnda on kinnitatud õnnistus ja leping, mis jääb tema pea peale. Issand märkis ta oma õnnistusega ja andis talle pärandi. Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas talle oma auhiilgust. Ta tegi temaga igavese lepingu ja andis temale rahva preestriameti, et ta teeniks Issandat, oleks preestriks ja õnnistaks Tema rahvast Tema nimel; tooma Issandale ohvrit: suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit lepituseks oma rahva eest.

Graduale Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44:16.20; Psalm 110:4

Vaata, see on ülempreester, kes oli oma elupäevil Jumala meele järele!
Ei ole leitud tema sarnast Kõigekõrgema Seaduse pidamisel.

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järele!
Halleluuja.

Matteuse 25:14-23

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: See on nõnda, nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele ta andis viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema jõudu mööda, ja läks võõrale maale. Kes viis talenti oli saanud, läks kohe ja kauples nendega ning saavutas teist viis lisaks. Nõndasamuti, kes oli saanud kaks, saavutas teist kaks lisaks. Aga see, kes oli saanud ühe, läks ja kaevas selle maa sisse ja peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand tagasi ja hakkas nendega aru pidama. Siis astus esile see, kes oli saanud viis talenti, ja lisas teist viis talenti juurde ja ütles: Isand, viis talenti sa usaldasid mu kätte; vaata, ma olen nendega saavutanud teist viis! Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse! Esile astus ka see, kes oli saanud kaks talenti, ja ütles: Isand, sa usaldasid mu kätte kaks talenti; vaata, ma olen nendega saavutanud teist kaks talenti! Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Tessalooniklastele 5:1-11

Aga aegadest ja tundidest ei ole teile, vennad, tarvis kirjutada, sest te ise teate selgesti, et Issanda päev tuleb nagu varas öösel. Kui nad ütlevad: Nüüd on rahu ja julgeolek!, tabab neid äkiline hukatus nõnda nagu lapsevaev naise, kes on käima peal; ja nad ei pääse mitte pakku. Aga teie, vennad, ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained. Sest kes magavad, need magavad öösel, ja kes joobnud on, need on öösel joobnud. Aga meie, kes oleme päeva lapsed, olgem kained, varustatud usu ja armastuse raudrüüga ja päästelootuse kiivriga. Sest Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest suri, et meie, kas valvame või magame, ühes Temaga elaksime. Sellepärast manitsege üksteist ja kosutage üksteist, nagu te seda teetegi.

Graduale Psalm 27:1.4.13-14

Mina usun, et saan näha Issanda headust elavate maal!
Issand on mu valgus ja mu pääste – keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse – kelle ees ma peaksin värisema?
Üht ma olen palunud Issandalt, seda ma üksnes nõuan,
et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja
ning tähele panna Issanda teenistuse armsust ja mõtiskella Tema templis!
Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal!
Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel! Oh, oota Issandat!
Mina usun, et saan näha Issanda headust elavate maal!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 7:16

Halleluuja. Halleluuja.
Suur prohvet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast katsuma!
Halleluuja.

Luuka 4:31-37

Neil päevil tuli Jeesus Kapernauma, Galilea linna, ja õpetas neid hingamispäevil. Ja nemad hämmastusid Tema õpetusest, sest Ta sõnal oli meelevald. Ja kogudusekojas oli mees, kellel oli rüveda pahareti vaim, see kisendas suure häälega: Oeh, mis on meil Sinuga tegemist, Jeesus Naatsaretlane? Oled Sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen Sind, kes Sa oled: Jumala Püha! Siis Jeesus sõitles teda ning ütles: Ole vait ja mine temast välja! Ja kuri vaim viskas ta maha nende keskele ja väljus temast ega teinud talle ühtki kahju. Ja kohkumine valdas kõiki, ja nad rääkisid isekeskis ning ütlesid: Mis lugu see on, et Ta meelevalla ja väega käsib rüvedaid vaime ja need väljuvad? Ja kuuldus Temast levis kõigisse ümberkaudse maa paikadesse. 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus