• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 3:16-22

Vennad, tõotused antud Aabrahamile ja tema seemnele. Ei ole mitte öeldud: Ja sinu seemnetele, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: Ja sinu seemnele, kes on Kristus. Aga ma ütlen seda: lepingut, mille Jumal on enne kinnitanud, ei tee nelisada kolmkümmend aastat hiljemini tekkinud käsk mitte tühjaks, nii et see hävitaks tõotuse. Sest kui pärand tuleks käsust, ei oleks see enam tõotusest. Ent Jumal on selle kinkinud Aabrahamile tõotuse kaudu. Milleks on siis käsk? See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kui tuleb Seeme, kellele oli antud tõotus; ja käsk seati inglite kaudu vahemehe käe läbi. Kuid vahemeest ei vajata ühe jaoks; ent Jumal on üks. Kas siis käsk on Jumala tõotuste vastu? Ei sugugi. Sest kui oleks antud käsk, mis võiks teha elavaks, siis tuleks õigus tõesti käsust. Aga Kiri on kõik pannud kinni patu alla, et tõotus antaks Jeesuse Kristuse usust neile, kes usuvad.

Graduale Psalm 74:20.19.22; 90:1

Issand, vaata oma lepingule ja ära unusta oma viletsate elu jäädavalt!
Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi, mõtle oma sulaste teotusele!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve!
Halleluuja.

Luuka 17:11-19

Neil päevil sündis, et Jeesus, olles teel Jeruusalemma, läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui Ta saabus ühte alevisse, tulid Temale vastu kümme pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid: Jeesus, käskija, halasta meie peale! Neid nähes ütles Ta neile: Minge ja näidake endid preestritele! Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au ja heitis Tema jalge ette silmili maha ja tänas Teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles: Eks kümme ole saanud puhtaks? Ent kus on need üheksa? Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma kui aga see muulane? Ja Ta ütles temale: Tõuse üles ja mine; su usk on su päästnud!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Tessalooniklastele 4:13-18

Mme ei taha, et teil, vennad, oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes Temaga on läinud magama. Sest seda me ütleme teile Issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme Issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama; sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt; selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega!

Graduale Psalm 96:1-5.11-13

Issand tuleb kohut mõistma maailmale!
Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!
Laulge Issandale, kiitke Tema nime, kuulutage päevast päeva Tema päästet!
Jutustage paganate seas Tema au, Tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja Tema on kardetavam kui kõik muud jumalad!
Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, Issand aga on teinud taevad!
Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu, meri ja selle täius kohisegu!
Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on!
Siis rõkatagu rõõmust kõik metsa puud Issanda
 palge ees, sest Tema tuleb!
Sest Ta tuleb kohut mõistma maailmale!
Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses!
Issand tuleb kohut mõistma maailmale!

Hüüd enne Evangeeliumi Jesaja 61:1; Luuka 4:18

Halleluuja. Halleluuja.
Issanda Vaim on minu peal! Issand on mind läkitanud viima rõõmusõnumit vaestele!
Halleluuja.

Luuka 14:16-30

Neil päevil tuli Jeesus Naatsaretti, kus Ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval kogudusekotta ja tõusis üles lugema. Ja Tema kätte anti prohvet Jesaja raamat. Ja kui Ta raamatu avas, leidis Ta koha, kuhu oli kirjutatud: Issanda Vaim on minu peal; seepärast on Ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele; Ta on mind läkitanud kuulutama vabakssaamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama Issanda meelepärast aastat! Ja kui Ta raamatu oli kokku keeranud, andis Ta selle kojasulase kätte ja istus maha; ja kõikide silmad kogudusekojas olid sihitud Tema peale. Ta hakkas neile kõnelema: Täna on see kiri täide läinud teie kuuldes! Ja kõik tunnustasid Teda ja panid imeks neid armu sõnu, mis lähtusid Ta suust, ning ütlesid: Eks see ole Joosepi poeg? Siis Ta ütles neile: Küllap te mulle ütlete selle vanasõna: Arst, aita iseennast! Neid suuri asju, mida me oleme kuulnud Kapernaumas sündinud olevat, tee ka siin oma kodukohas! Aga Ta ütles: Tõesti ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole meelepärane oma kodumaal. Tõepoolest ma ütlen teile: palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija ajal, mil taevas oli kinni pandud kolm aastat ja kuus kuud, kui suur nälg tuli üle kogu maa; aga ei ühegi juurde nende seast ei läkitatud Eelijat kui vaid Sareptasse Siidonimaale lesknaise juurde. Ja palju pidalitõbiseid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, aga ükski neist ei saanud puhtaks kui vaid Naaman, see süürlane! Seda kuuldes said kõik kogudusekojas täis viha ja tõusid ning tõukasid Ta linnast välja ja viisid Ta üles mäerünkale, millele nende linn oli ehitatud, et Teda kukutada ülepeakaela alla. Aga Tema sammus nende keskelt läbi ja läks oma teed.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus