• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 3:16-22

Vennad, tõotused antud Aabrahamile ja tema seemnele. Ei ole mitte öeldud: Ja sinu seemnetele, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: Ja sinu seemnele, kes on Kristus. Aga ma ütlen seda: lepingut, mille Jumal on enne kinnitanud, ei tee nelisada kolmkümmend aastat hiljemini tekkinud käsk mitte tühjaks, nii et see hävitaks tõotuse. Sest kui pärand tuleks käsust, ei oleks see enam tõotusest. Ent Jumal on selle kinkinud Aabrahamile tõotuse kaudu. Milleks on siis käsk? See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kui tuleb Seeme, kellele oli antud tõotus; ja käsk seati inglite kaudu vahemehe käe läbi. Kuid vahemeest ei vajata ühe jaoks; ent Jumal on üks. Kas siis käsk on Jumala tõotuste vastu? Ei sugugi. Sest kui oleks antud käsk, mis võiks teha elavaks, siis tuleks õigus tõesti käsust. Aga Kiri on kõik pannud kinni patu alla, et tõotus antaks Jeesuse Kristuse usust neile, kes usuvad.

Graduale Psalm 74:20.19.22; 90:1

Issand, vaata oma lepingule ja ära unusta oma viletsate elu jäädavalt!
Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi, mõtle oma sulaste teotusele!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve!
Halleluuja.

Luuka 17:11-19

Neil päevil sündis, et Jeesus, olles teel Jeruusalemma, läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui Ta saabus ühte alevisse, tulid Temale vastu kümme pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid: Jeesus, käskija, halasta meie peale! Neid nähes ütles Ta neile: Minge ja näidake endid preestritele! Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au ja heitis Tema jalge ette silmili maha ja tänas Teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles: Eks kümme ole saanud puhtaks? Ent kus on need üheksa? Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma kui aga see muulane? Ja Ta ütles temale: Tõuse üles ja mine; su usk on su päästnud!

 

UUS LUGEMISKAVA

Jeremija 20:7-9

Sa valmistasid mulle pettumuse, Issand, ja ma olen pettunud; Sa oled minust tugevam ja võitsid. Ma olen iga päev olnud naeruks, kõik pilkavad mind. Sest iga kord, kui ma räägin, pean ma kisendama. Ma hüüan: Vägivald ja rüüstamine! Sest Issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks. Aga kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda Tema peale ega rääkida Tema nimel!, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud.

Graduale Psalm 63:2-6.8-9

Sinu järele januneb mu hing, minu Jumal!
Jumal, Sina oled mu Jumal, Sind ma otsin vara.
Sinu järele januneb mu hing, Sind ihaldab mu ihu
nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett.
Nõnda ma vaatasin Sind pühamus, et näha Su väge ja Su auhiilgust,
sest Sinu heldus on parem kui elu; mu huuled ülistavad Sind.
Nõnda ma tahan Sind tänada oma eluaja;
Sinu nimel ma tõstan üles oma pihud.
Nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab Sind hõiskehuulil.
Sest Sina olid mulle abiks ja Su tiibade varju all ma võin hõisata.
Mu hing ripub Su küljes, Su parem käsi toetab mind.
Sinu järele januneb mu hing, minu Jumal!

Roomlastele 12:1-2

Vennad, ma kutsun teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Hüüd enne Evangeeliumi Efeslastele 1:17-18

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa valgustagu meie südame silmi, et me teaksime, milline lootus on Tema kutsumises.
Halleluuja.

Matteuse 16:21-27

Neil päevil hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis Ta kõrvale ning hakkas Teda hoiatama: Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda Sulle sündigu! Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele: Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis Tema tasub igaühele tema tegusid mööda.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus