• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 12:2-11

Vennad, te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala Vaimus räägib, ei ütle: Neetud olgu Jeesus!, ning ükski ei suuda öelda, et Jeesus on Issand, muidu, kui Pühas Vaimus. Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu Tema tahab.

Graduale Psalm 17:8.2; 65:2 

Hoia mind, Issand, nagu silmatera; oma tiibade varju alla peida mind.
Sinu palge eest tulgu mulle õiglane otsus, Sinu silmad näevad, mis on õige!

Halleluuja. Halleluuja.
Vaikse meelega kiidetakse Sind, Jumal, Siionis ning tasutakse Sulle tõotused.
Halleluuja.

Luuka 18:9-14

Neil päevil rääkis Jeesus mõnedele, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, selle tähendamissõna: Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi: Oh Jumal, ma tänan Sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: Oh Jumal, ole mulle patusele armuline! – Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Joosua 24:1-13

Neil päevil kogus Joosua kõik Iisraeli suguharud Sekemisse ja kutsus Iisraeli vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad, ja need astusid Jumala ette. Ja Joosua ütles kogu rahvale: Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: teispool jõge elasid muiste teie vanemad, Terah, Aabrahami ja Naahori isa, ja nad teenisid teisi jumalaid. Aga mina võtsin teie isa Aabrahami teispoolt jõge ja lasksin teda rännata kogu Kaananimaal; ja ma tegin paljuks tema soo ning andsin temale Iisaki. Ja Iisakile ma andsin Jaakobi ja Eesavi. Eesavile ma andsin Seiri mäestiku, et ta päriks selle, aga Jaakob ja tema pojad läksid alla Egiptusesse. Siis ma läkitasin Moosese ja Aaroni ning lõin Egiptust sellega, mis ma seal tegin; ja seejärel ma tõin teid sealt ära. Ja kui ma tõin teie vanemad Egiptusest välja ja te jõudsite mere äärde, siis ajasid egiptlased teie vanemaid taga sõjavankrite ja ratsanikega kuni Kõrkjamereni. Siis nad kisendasid Issanda poole ja Tema pani pimeduse teie ja egiptlaste vahele ja laskis mere tulla nende peale ning mattis nad. Jah, te olete oma silmaga näinud, mida ma Egiptuses tegin! Seejärel te elasite kaua aega kõrbes. Siis ma viisin teid emorlaste maale, kes asusid teispool Jordanit, ja nemad sõdisid teie vastu; aga ma andsin nad teie kätte ja te pärisite nende maa, ja ma hävitasin nad teie eest. Siis tõusis Baalak, Sippori poeg, Moabi kuningas, ja sõdis Iisraeli vastu; ta läkitas järele ja kutsus Bileami, Beori poja, teid needma. Aga mina ei tahtnud kuulata Bileami ja ta pidi teid korduvalt õnnistama ning ma päästsin teid tema käest. Ja te läksite üle Jordani ning jõudsite Jeerikosse; ja Jeeriko elanikud ja emorlased, perislased, kaananlased, hetiidid, girgaaslased, hiivlased ja jebuuslased sõdisid teie vastu, aga mina andsin nad teie kätte. Ja mina läkitasin teie eel masenduse, mis ajas ära teie eest mõlemad emorlaste kuningad, aga mitte sinu mõõga ja ammuga! Ja ma andsin teile maa, mille kallal sa ei olnud vaeva näinud, ja linnad, mida te ei olnud ehitanud – ja neis te nüüd elate –, viinamäed ja õlipuud, mida te ei oInud istutanud – ja neist te nüüd sööte!

Graduale Psalm 136:1-3.16-18.21-23

Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!
Tänage jumalate Jumalat, sest Tema heldus kestab igavesti!
Tänage isandate Isandat, sest Tema heldus kestab igavesti:
Teda, kes juhtis oma rahvast kõrbes, sest Tema heldus kestab igavesti;
Teda, kes lõi surnuks vägevad kuningad, sest Tema heldus kestab igavesti;
ja lõi maha suurtsugu kuningad, sest Tema heldus kestab igavesti,
ja andis nende maa pärisosaks, sest Tema heldus kestab igavesti,
pärisosaks oma sulasele Iisraelile, sest Tema heldus kestab igavesti;
Teda, kes meid meelde tuletas meie alanduses, sest Tema heldus kestab igavesti!
Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!

Hüüd enne Evangeeliumi 1. Tessalooniklastele 2:13

Halleluuja. Halleluuja.
Võtke Jumala sõna vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõesti on – Jumala sõnana!
Halleluuja.

Matteuse 19:3-12

Neil päevil tuli Jeesuse juurde varisere Teda kiusama, ja need ütlesid: Kas on luba oma naist enesest lahutada igasugusel põhjusel? Tema kostis ja ütles: Kas te ei ole lugenud, et Looja nad algusest lõi meheks ja naiseks ja ütles: Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja need kaks on üks liha! Nõnda ei ole nad siis enam kaks, vaid on üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu! Nad ütlesid Temale: Mispärast siis Mooses käskis anda lahutuskirja ja lahutada? Ta ütles neile: Mooses on teile teie südame kanguse pärast andnud loa oma naisi enestest lahutada; algusest ei ole see mitte nõnda olnud. Aga ma ütlen teile: kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu. Siis ütlesid jüngrid Temale: Kui inimese lugu naisega on nõnda, siis ei ole hea abielluda. Aga Tema ütles neile: Kõik ei saa aru sellest sõnast, vaid ainult need, kellele see on antud. Sest on kohitsetuid, kes emaihust nõnda on sündinud, ja on kohitsetuid, kes inimeste poolt on kohitsetud ja on kohitsetuid, kes ise on ennast kohitsenud taevariigi pärast. Kes suudab aru saada, saagu aru!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus