• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:9-12

Alguses, enne aegade arvestust, on Ta minu loonud ja iialgi ei lakka ma olemast. Pühas telgis teenisin ma Tema ees, ja nõnda kinnistati mind Siionisse. Nõnda laskis Ta mind rahu leida armsas linnas, minu valitsus on Jeruusalemmas. Ma juurdusin austatud rahvas, Issanda omandis, Tema pärisosas.

Graduale

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja. Ka pärast sünnitamist, Neitsi, jäid Sa puutumata; Jumalasünnitaja, palu meie eest.
Halleluuja.

Luuka 11:27-28

Neil päevil, kui Jeesus rääkis rahvahulkadele, sündis, et üks naine tõstis rahva hulgast häält ja ütles Talle: Õnnis on ihu, mis Sind on kandnud, ja rinnad, mida Sa oled imenud! Aga Tema ütles: Jah, õndsad on need, kes Jumala Sõna kuulevad ja seda järgivad.

 

JÄTKUV LUGEMINE

3. Moosese 25:1.8-17

Neil päevil rääkis Issand Moosesega Siinai mäel, öeldes: Loe enesele seitse aastanädalat, seitse korda seitse aastat: nõnda saab sulle seitsme aastanädala aega nelikümmend üheksa aastat. Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält: lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal! Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. Viiekümnes aasta olgu teile juubeliaastaks: ärge külvake, ärge lõigake isevõrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju! Sest juubeliaasta olgu teile püha: sööge põllult, mida see ise kannab! Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama tagasi oma pärisosale! Ja kui te maaomandi oma ligimesele müüte või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake! Osta oma ligimeselt, arvestades aastaid pärast juubeliaastat; tema müügu sulle, arvestades saagiaastaid: seevõrra kui aastaid on rohkem, suurenda oma ostuhinda, ja seevõrra kui aastaid on vähem, vähenda oma ostuhinda, sest ta peab sulle müüma saagi kohaselt. Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest mina olen Issand, teie Jumal!

Graduale Psalm 67

Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid; Ta lasku oma pale paista meie peale,
et maa peal tuntaks Sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet!
Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahvahõimud, sest
Sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peal!
Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Maa on andnud oma vilja; Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!
Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku Teda!
Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad!

Hüüd enne Evangeeliumi Mt 5:10

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.
Halleluuja.

Matteuse 14:1-12

Tol ajal sai nelivürst Heroodes kuulda, mida Jeesusest räägiti. Ja ta ütles oma meestele: See on Ristija Johannes! Ta on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad imeväed tema kaudu. Heroodes oli ju Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast, sest Johannes oli talle öelnud: Sa ei tohi teda pidada! Ja Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks. Aga kui tuli Heroodese sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Heroodesele, nõnda et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib. Tema aga lausus oma ema õhutusel: Anna mulle vaagnal Ristija Johannese pea! Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda. Ja ta saatis vanglasse mehed Johannesel pead otsast lööma. Ja Johannese pea toodi vaagnal ja anti tüdrukule ning too viis selle oma emale. Ja Johannese jüngrid tulid, viisid tema surnukeha ära ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus