• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas,  ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema ilmumise ja Tema kuningriigi nimel: kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd! Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Hoosea 14:6

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Tema võrsub nagu liilia ja õitseb Issanda ees igavesti.
Halleluuja.

Luuka 12:35-40

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu, ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda – õndsad on need! Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

3. Moosese 23:1.4-11.15-16.27.34-37

Neil päevil rääkis Issand Moosesega, öeldes: Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama nende seatud ajal: esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha Issanda auks. Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Issanda auks hapnemata leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba! Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke! Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvreid; seitsmendal päeval on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke! Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile! Tema kõigutagu seda vihku Issanda ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval! Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat – kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege viiskümmend päeva –, siis tooge Issandale uus roaohver! Aga kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev; see olgu teile pühaks kokkutulekuks: alandage siis oma hinged ja ohverdage Issandale tuleohvreid! Viieteistkümnendal sellesama seitsmenda kuu päeval olgu seitsmepäevane lehtmajadepüha Issanda auks! Esimesel päeval olgu püha kokkutulek; ärgu tehtagu ühtegi argipäevatööd! Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvrit; kaheksandal päeval olgu teil püha kokkutulek ja ohverdage siis Issandale tuleohver; see on lõpetuspüha, ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu! Need on Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, Issandale tuleohvrite ohverdamiseks: põletusohver ja roaohver, tapaohver ja joogiohver iga päev, vastavalt päevale.

Graduale Psalm 81:2-8.10-11

Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole!
Alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel!
Puhuge pasunat noorel kuul, täiskuu ajal, meie pidupäeval!
Sest see on määrus Iisraelis ja kohustus Jaakobi Jumala jaoks.
Selle Ta seadis tunnistuseks Joosepi sekka, kui Ta läks välja Egiptusemaa vastu.
Seal ma kuulsin keelt, mida ma ei tundnud.
Mina vabastasin tema õla koorma alt, tema käed pääsesid korvide kandmisest.
Kui kitsas käes oli, hüüdsid sa ja ma päästsin sinu;
ma vastasin sulle kõuepilvest, proovisin sind Meriba vee ääres.
Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette!
Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt; tee lahti oma suu, siis täidan ta!
Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole!

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Issanda Sõna jääb igavesti – Evangeelium, mida teile kuulutatakse!
Halleluuja.

Matteuse 13:54-58

Neil päevil tuli Jeesus oma kodukohta ning õpetas nende sünagoogis, nii et nad hämmastusid ja ütlesid: Kust on pärit Tema tarkus ja vägevad teod? Eks Ta ole see puusepa poeg? Eks Tema ema hüüta Maarjaks ja Ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks? Ja eks Tema õed ole kõik meie juures? Kust siis Talle see kõik on tulnud? Ja nad põlastasid Teda. Aga Jeesus ütles neile: Kuskil ei austata prohvetit vähem kui tema oma kodukohas ja oma majas. Ja Ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus