• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 2:14-21

Nelipühapäeval tõusis Peetrus koos nende üheteistkümnega püsti, tõstis häält ja kõneles neile: Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada, pange tähele mu sõnu: nad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kolmas tund. Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud: Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid, ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma Vaimust ja nad ennustavad, ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal: verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja ülev. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime,  päästetakse.

Graduale Psalm 33:6

Halleluuja. Halleluuja.
Issanda sõnaga on tehtud taevad ja Tema suu hingusega kõik nende väed.
Halleluuja.

Apostlite teod 5:12-16

Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel Saalomoni sammaskäigus. Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu. Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi, nii et nad kandsid ka haigeid tänavatele ning panid need kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse möödudes kas või tema varigi langeks mõne peale neist. Ka Jeruusalemma ümbruse linnade  rahvas tuli kokku, tuues haigeid ja rüvedatest  vaimudest vaevatuid, kes kõik said terveks.

Graduale

Halleluuja. Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli.
Halleluuja.

Sequentia

Püha Vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus – vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus – silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida. Aamen.
Halleluuja.

Johannese 6:44-52

Neil päevil ütles Jeesus juutidele: Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes on minu läkitanud, ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Prohvetites on kirjutatud: Siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes Isa on kuulnud ja Temalt õppinud, tuleb minu juurde. Mitte keegi ei ole näinud Isa peale selle, kes on Jumala juurest; see on näinud Isa. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat, ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 3:1-11.16-17

Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses, üteldes: Issand, Sina oled õiglane ja kõik Sinu teod ja teed on halastus ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut! Mõtle minu peale ja vaata mind! Ära nuhtle mind minu pattude ja eksimuste pärast, ka mitte selle pärast, millega minu vanemad on pattu teinud Sinu ees! Sest nemad ei võtnud kuulda Sinu käske, ja Sina andsid meid rüüstata, vangi viia, surma, ja pilkeiks kõigile rahvaile, kelle keskele me oleme pillutatud. Ja nüüd on õiglased Sinu paljud nuhtlused, mida Sa paned minu peale minu ja minu vanemate pattude pärast, sest meie ei ole pidanud Sinu käske. Meie ei ole ju Sinu ees elanud tões. Talita nüüd minuga, nagu Sinu meelest hea on! Käsi ära võtta mu hing, et võiksin lahkuda ja mullaks saada, sest minul on parem surra kui elada! Olen ju kuulnud valelikke teotusi ja minu kurvastus on suur. Käsi, et juba nüüd saaksin lahti oma vaevast, igavesse asupaika! Ära pööra oma palet minult ära! Selsamal päeval sündis, et Meedia Ekbatanas teotati ka Saarat, Ragueli tütart, tema isa teenijatüdrukute poolt. Sest tema oli olnud kihlatud seitsme mehega, aga kuri vaim Asmodeus oli need tapnud, enne kui nad olid maganud temaga kui naisega. Ja tüdrukud ütlesid talle: Oled sa meeletu, et tapad oma mehi? Sul on juba olnud seitse meest, aga mitte ühegagi pole sul õnne olnud! Miks sa meid peksad? Kui nad on surnud, siis mine koos nendega! Et me iialgi ei näeks sinu poega või tütart! Kui ta seda kuulis, siis muutus ta väga kurvaks, nõnda et tahtis ennast puua. Aga siis ta ütles: Mina olen oma isa ainuke. Kui ma seda teen, siis on see temale teotuseks ja ma saadan tema hallid juuksed murega hauda. Ja ta palvetas akna ees ning ütles: Ole kiidetud, Issand, minu Jumal! Sinu püha ja auline nimi olgu kiidetud igavesti! Kiitku Sind alati kõik Sinu teod! Ja mõlema palve võeti kuulda suure Raafaeli auhiilguse juuresolekul; tema läkitati ravima neid mõlemaid: võtma Toobitilt valged laigud ja andma Ragueli tütar Saara naiseks Toobiti pojale Tobiasele ja siduma kurja vaimu Asmodeusi, sest Tobiasel oli õigus Saarat pärida. Selsamal ajal tuli Toobit tagasi ja läks oma kotta, ja Saara, Ragueli tütar, astus alla ülemisest kambrist.

Graduale Psalm 25:1-6.8-9

Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge!
Mu Jumal, Sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes Sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt Sinust loobuvad.
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest Sina oled mu pääste Jumal, Sind ma ootan kogu päeva!
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 11:25-26

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen ülestõusmine ja elu. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks.
Halleluuja.

Markuse 12:18-27

Neil päevil astusid Jeesuse juurde saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid Temalt: Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale. Oli seitse venda. Ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele. Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata, ja kolmas nõndasamuti. Ja need seitse ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine. Ülestõusmisel nüüd, kui nad üles tõusevad – kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile seitsmele. Jeesus lausus neile: Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge? Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse – kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsapõõsa loost, kuidas Jumal ütles Moosesele: Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus