• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 6:3-11

Vennad, nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud Tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes Temaga maha maetud, et otsekui Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte Tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka Tema ülestõusmise sarnasusega, kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes Temaga risti löödud, et patuihu kaotataks, nõnda et me enam ei orjaks pattu; sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes Temaga saame ka elama. Sest me teame, et Kristus pärast seda, kui Ta surnuist üles äratati, enam ei sure; surm ei valitse enam Tema üle. Sest mis Ta suri, seda Ta suri patule ühe korra; aga mis Ta elab, elab Ta Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 90:13.1; 31:2-3

Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Anna armu oma sulastele!
Issand, S
ina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve!

Halleluuja. Halleluuja.
Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu häbisse elades!
Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast!
Halleluuja.

Markuse 8:1-9

Neil päevil, kui jälle väga palju rahvast koos oli ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile: Mul on väga hale meel rahvast, sest nad on juba kolm päeva olnud minu juures ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma nad lasen koju minna söömata, nõrkevad nad teel! Sest mõned neist olid kaugelt tulnud. Ja Ta jüngrid vastasid Temale: Kust võib keegi siin kõrbes neid leivaga täita? Ja Ta küsis neilt: Mitu leiba teil on? Nad ütlesid: Seitse! Ja Ta käskis rahva istuda maa peale. Siis Ta võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad paneksid ette. Ja nad panid rahvale ette. Ja neil oli pisut kalu; ja Ta õnnistas ja käskis ka need ette panna. Siis nad sõid ja nende kõhud said täis, ja ülejäänud palukesi korjati kokku seitse korvitäit. Aga sööjaid oli olnud arvata neli tuhat. Ja Ta laskis nad minna.

 

UUS LUGEMISKAVA

Hesekieli 1:28-2:5

Neil päevil, kui ma nägin Issanda auhiilguse ilmutust, siis ma langesin silmili maha ja ma kuulsin häält, mis kõneles! Ja Ta ütles mulle: Inimesepoeg, tõuse jalule, ma tahan sinuga rääkida! Kui Ta minuga rääkis, siis tuli mu sisse vaim ja pani mind jalgadele seisma; ja ma kuulsin teda, kes minuga rääkis. Ta ütles mulle: Inimesepoeg, mina läkitan sind Iisraeli laste juurde, vastupanija rahva juurde, kes mulle on vastu pannud; nemad ja nende vanemad on mu vastu üles astunud otse tänase päevani! Neil lastel on jultunud näod ja paadunud südamed; ma läkitan sind nende juurde ja sa pead neile ütlema: Nõnda ütleb Issand Jumal! Ja kuulaku nad või ärgu kuulaku, sest nad on vastupanija sugu, nad peavad siiski teadma, et nende keskel on olnud prohvet!

Graduale Psalm 123

Meie silmad vaatavad Issanda, meie Jumala peale, kuni Tema meile armu annab!
Ma tõstan oma silmad Sinu poole, kes istud taevas!
Vaata, otsekui sulaste silmad vaatavad oma isandate käte peale,
otsekui ümmardaja silmad vaatavad oma emanda käte peale,
nõnda vaatavad meie silmad Issanda, meie Jumala peale, kuni Tema meile armu annab!
Anna meile armu, Issand!
Anna meile armu, sest meil on enam kui küllalt põlgusest!
Meie hing on küllalt saanud tunda jultunute irvitust ja uhkete põlgust!
Meie silmad vaatavad Issanda, meie Jumala peale, kuni Tema meile armu annab!

2Kr 12:7-10

Vennad, et ma väga suurte ilmutuste tõttu ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Sellesama pärast olen ma kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. Aga Ta ütles mulle: Sulle saab küllalt minu armust; sest vägi saab nõtruses täie võimuse! Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Sellepärast olen meeleldi nõtrustes, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast; sest kui olen nõder, siis olen vägev!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 4:18

Halleluuja. Halleluuja.
Issanda Vaim on minu peal; seepärast on Ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele.
Halleluuja.

Markuse 6:1-6

Neil päevil tuli Jeesus oma kodukohta ja Tema jüngrid järgisid Teda. Ja kui hingamispäev tuli, hakkas Ta kogudusekojas õpetama. Ja paljud, kes Teda kuulsid, hämmastusid väga ja ütlesid: Kust sellele see kõik on tulnud ja mis tarkus see on, mis Temale on antud? Ja kuidas niisugused vägevad teod sünnivad Tema käte läbi? Eks Tema ole see puusepp, Maarja poeg, Jakoobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks ka Tema õed ole siin meie juures? Ja nad pahandusid Temast. Aga Jeesus ütles neile: Prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning omas majas! Ja Ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ja Ta pani imeks nende uskmatust. Ja Ta käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus