• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 19:1-8

Neil päevil, kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt: Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks? Nemad aga vastasid: Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on. Ja tema ütles: Millesse siis teie olete ristitud? Nemad vastasid: Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles: Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli kokku umbes tosin meest. Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti kolm kuud, väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus.

Graduale Psalm 107:1; 117:1-2

Halleluuja. Halleluuja.
Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!
Halleluuja.

Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage Teda, kõik rahvahõimud!
Sest võimsaks on saanud Tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti.
Halleluuja.

Johannese 14:15-21

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui te mind armastate, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe Teda ega tunne teda ära. Teie tunnete Tema ära, sest Ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.

 

JÄTKUV LUGEMINE – ÜLESTÕUSMISAJA VII LAUPÄEV

Apostlite teod 28:16-20.30-31

Kui me olime Rooma saabunud, lubati Paulusel jääda omaette elama koos sõduriga, kes teda valvas. Kolme päeva pärast sündis, et Paulus kutsus kokku juutide peamehed. Kui need olid kogunenud, ütles Paulus neile: Mehed-vennad, mina ei ole teinud midagi meie rahva ja esiisade kommete vastu, ja siiski olen Jeruusalemmas antud vangina üle roomlaste kätte. Kui need olid mind üle kuulanud, tahtsid nad mu vabaks lasta, sest mul ei olnud ühtki surmasüüd. Aga kui juudid sellele vastu rääkisid, siis ma olin sunnitud nõudma keisri kohut – mitte sellepärast, et mul oleks milleski süüdistada oma rahvast. Sel põhjusel ma nüüd kutsusin teid, et teid näha ja teiega rääkida. Sest Iisraeli lootuse pärast kannan ma seda ahelat. Aga Paulus jäi kaheks täisaastaks oma üürielamusse ja võttis vastu kõiki, kes tema juurde tulid, kuulutades Jumala riiki ja õpetades tõde Issandast Jeesusest Kristusest täiesti avalikult ja ilma takistamata.

Graduale Psalm 11:4.5.7

Õiged saavad näha Sinu palet, Issand!
Issand on oma pühas templis, Issand, kelle aujärg on taevas;
Tema silmad näevad igale poole, Ta pilgud katsuvad läbi inimlapsi.

Issand katsub läbi õige, aga õelat ja vägivalla armastajat vihkab Ta hing.
Sest Issand on õiglane, Ta armastab õiglust; õiged saavad näha Ta palet.
Õiged saavad näha Sinu palet, Issand!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 16:7.13

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina saadan teie juurde Tõe Vaimu ja Tema juhib teid kogu tõesse.
Halleluuja.

Johannese Jh 21:19-25

Jeesus ütles Siimon Peetrusele: Järgne mulle! Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtusöömaajal oli nõjatunud Tema rinnale ja küsinud: Issand, kes on Su äraandja? Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele: Issand, aga kuidas on temaga? Jeesus ütles talle: Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni – mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle! Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger ei surevatki. Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid: Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni – mis see sinusse puutub? Tema on see jünger, kes tunnistab neist asjust ja on selle kirjutanud; ja me teame, et tema tunnistus on õige. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis, ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada.

 

ÕHTUL

1. Moosese 11:1-9

Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele: Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid: Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma! Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja Issand ütles: Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha! Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks! Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maailma.

või

2. Moosese 19:3-8.16-20

Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda mäelt, öeldes: Ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele: Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima! Ja Mooses tuli ning kutsus rahva vanemad ja pani nende ette kõik need sõnad, nagu Issand teda oli käskinud. Ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ning ütles: Me teeme kõik, mis Issand on öelnud! Ja Mooses viis rahva vastuse Issandale. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma: mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarvehääl, nõnda et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu; ja nad jäid mäe jalamile. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees; selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits, ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarvehääl läks üha valjemaks; Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Ja Issand laskus Siinai mäele, mäetippu; Issand kutsus Moosese mäetippu ja Mooses läks üles.

või

Hesekieli 37:1-14

Issanda käsi tuli minu peale ja Issand viis mind Vaimus välja ning pani mu maha keset orgu – ja see oli täis luid. Siis Ta viis mu neist ümbertringi mööda, ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju, ja vaata, need olid väga kuivanud. Ja Ta küsis minult: Inimesepoeg, kas need luud peaksid saama elavaks? Aga mina vastasin: Issand Jumal, seda tead Sina! Siis Ta ütles mulle: Kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile: Kuivanud luud, kuulge Issanda sõna! Nõnda ütleb Issand Jumal nendele luudele: Vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks. Ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu, ja te saate elavaks. Ja te saate tunda, et mina olen Issand. Ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl, ja vaata, midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule. Ja ma vaatasin, ja ennäe, neile tulid kõõlused ja kasvas liha, ja nahk kattis neid pealtpoolt; aga vaimu nende sees ei olnud. Siis Ta ütles mulle: Kuuluta vaimule, kuuluta, inimesepoeg, ja ütle vaimule: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaim, tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks! Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis; ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele – päratu suur vägi. Ja Ta ütles mulle: Inimesepoeg, need luud on kogu Iisraeli sugu. Vaata, nad ütlevad: Meie luud on kuivanud, meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud. Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja ja viin teid Iisraeli maale. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja. Ja ma annan teie sisse oma Vaimu, et te saaksite elavaks, ja ma asetan teid teie oma maale; ja te saate tunda, et mina, Issand, olen rääkinud ja teen seda, ütleb Issand.

või

Joeli 3:1-5

Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.

Graduale Psalm 104:1-2.24-25.27-28.29-30

Issand, läkitad välja oma Vaim ja uuenda maa pale!
Kiida, mu hing, Issandat!
Issand, mu Jumal, Sina oled väga suur, austuse ja iluga oled Sa ennast riietanud.

Sa riietad ennast valgusega nagu rüüga, Sa tõmbad taevad laiali nagu telgivaiba.
Kui palju on Sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid.
Siin on meri, suur ja lai; seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri.
Kõik nad ootavad Sind, et Sa neile annaksid nende toidu omal ajal. Sa annad neile ja nad korjavad kokku;
Sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head.

Sa peidad oma palge ja nad ehmuvad;
Sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu.

Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse, ja Sina uuendad maa näo.
Issand, läkitad välja oma Vaim ja uuenda maa pale!

Roomlastele 8:22-27

Vennad,  me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust. Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub Ta pühade eest.

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli!
Halleluuja.

Johannese 7:37-39

Pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda Ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama Temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus