• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jaakobuse 1:17-21

Mu armsad, iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili Tema loodute seas. Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.

Graduale Psalm 118:15-16; Roomlastele 6:9

Halleluuja. Halleluuja.
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele.
Halleluuja.
Kristus, olles üles äratatud surnuist, ei sure enam kunagi; surm ei valitse Teda enam.
Halleluuja.

Johannese 16:5-14

Jeesus ütles oma jüngritele: Nüüd ma lähen Tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult: Kuhu Sa lähed? Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan Tema teie juurde. Ja kui Ta tuleb, siis Ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid Ta räägib, mida kuuleb, ja Ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest Ta võtab minu omast ja kuulutab teile.

 

UUS LUGEMISKAVA

Apostlite teod 9:26-31

Jõudnud Jeruusalemma, püüdis Saulus jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. Ta rääkis ja vaidles ka kreekakeelsete juutidega, aga need võtsid nõuks ta hukata. Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla Kaisareasse ja läkitasid Tarsosesse. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.

Graduale Psalm 22:26-28.30-32

Sinu kohta, Issand, käib mu kiitus suures koguduses!
Sinu kohta käib mu kiituslaul suures koguduses, ma tasun oma tõotused nende ees, kes Teda kardavad.
Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis; Issandat kiidavad, kes Teda otsivad. Teie südamed elagu igavesti!
Kõik maailma ääred tuletavad Teda meelde ja pöörduvad tagasi Issanda juurde; ja Sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad.
Kõik ilmamaa võimsad kummardagu Tema ette; Tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge Ta ei jäta ellu.
Tulevane sugu teenib Teda, Issandast jutustatakse tulevasele põlvele.
Nad tulevad ja kuulutavad Tema õigust, vastsündivale rahvale jutustades, et Tema on seda teinud.
Sinu kohta, Issand, käib mu kiitus suures koguduses!

1. Johannese 3:18-24

Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega! Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime kinnitada Tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja Tema teab kõik. Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees, ja mida me iganes palume, seda me saame Temalt, sest meTpeame tema käske ja teeme, mis on Tema silmis meelepärane. Ja see on Tema käsk, et me usuksime Tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu Tema meile on käsu andnud. Ja kes peab Tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et Tema püsib meis – Vaimust, kelle Ta meile on andnud.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:4-5

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Jääge minusse ja mina jään teisse. Kes jääb minusse, see kannab palju vilja.
Halleluuja.

Johannese 15:1-8

Jeesus ütles oma jüngritele: Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab Ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, Ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus