• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 3:13-21

Vennad, ma palun, et te ei nõrkeks minu kitsikustes teie pärast, mis on teie au. Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et Ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev, Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu kõigi sugupõlvedeni! Aamen.

Graduale Psalm 102:16-17; 98:1

Paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad Sinu au!
Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub Ta oma auhiilguses!

Halleluuja. Halleluuja.
Laulge Issandale uus laul, sest Issand on teinud imetegusid!
Halleluuja.

Luuka 14:1-11

Neil päevil sündis, et kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid Teda. Ja vaata, üks vesitõbine inimene oli Tema ees! Ja Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele ja variseridele ning ütles: Kas on luba hingamispäeval terveks teha? Aga nad jäid vait. Ja puudutades Ta tegi tema terveks ja laskis ta minna. Siis Ta ütles neile: Kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmba hingamispäeval? Ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata. Aga tähele pannes, kuidas need, kes olid kutsutud, valisid ülemaid istekohti, rääkis Ta neile tähendamissõna ning ütles neile: Kui sind keegi on pulma kutsunud, siis ära istu ülemasse paika, sest vahest on tema poolt kutsutud keegi sinust aulisem, ja et see, kes sind ja teda kutsus, ei ütleks sulle: Anna sellele aset!, ja sa peaksid siis häbiga istuma alamasse paika. Aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu alamasse paika, ja kui tuleb see, kes sind kutsus, ja ütleb sulle: Sõber, mine sinna ülemale!, siis on sul au nende ees, kes sinuga istuvad ühes lauas. Sest igaüht, kes ennast ülendab, alandatakse, ja kes ennast alandab, ülendatakse!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Esra 6:7-8.12.14-20

Neil päevil kirjutas kuningas Daarjaves ametnikele teisel poole Frati jõge: Ärge segage Jumala koja tööd. Las juutide maavalitseja ja juutide vanemad ehitavad Jumala koja selle paika. Ja mina annan käsu selle kohta, mis teil tuleb teha nende juutide vanemate heaks selle Jumala koja ehitamisel: kuninglikest tuludest, see on maksudest teispool Frati jõge, antagu neile meestele täpselt ja viivitamata, mis kuludeks vajalik. Mina Daarjaves, olen andnud selle käsu. Seda täidetagu täpselt! – Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai ja Sakarja, Iddo poja kuulutuse toetusel; ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul, ja Koorese, Daarjavese ja Artahsasta, Pärsia kuningate käsul. Nõnda sai see koda valmis adarikuu kolmandal päeval, kuningas Daarjavese kuuendal valitsuseaastal. Ja Iisraeli lapsed, preestrid ja leviidid ning teised, kes olid vangis olnud, pühitsesid seda koda rõõmuga ja ohverdasid selle Jumala koja pühitsemiseks sada härga, kakssada jäära, nelisada talle, ja patuohvriks kaksteist sikku kogu Iisraeli eest, vastavalt Iisraeli suguharude arvule. Ja preestrid pandi rühmiti ja leviidid jagude viisi Jumalat teenima Jeruusalemmas, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud. Siis pidasid need, kes olid vangis olnud, esimese kuu neljateistkümnendal päeval paasapüha. Sest preestrid ja leviidid olid endid puhastanud nagu üks mees, nad kõik olid puhtad; ja nad tapsid paasatalle kõigile vangisolnuile ja oma vendadele preestritele ning iseendile.

Graduale Psalm 122:1-5

Ma rõõmustusin, kui mulle öeldi: Lähme Issanda kotta!
Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalemm!
Jeruusalemm, kes oled ehitatud nagu hästi kokkuliidetud linn,
kuhu läksid üles suguharud,
Issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama Issanda nime!
Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale!
Ma rõõmustusin, kui mulle öeldi: Lähme Issanda kotta!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 11:28

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, kes Jumala Sõna kuulevad ja seda tallele panevad!
Halleluuja.

Luuka 8:19-21

Neil päevil tulid Jeesuse juurde tulid Tema ema ja vennad ega võinud saada Tema ligi rahva pärast. Ja Temale teatati: Sinu ema ja Su vennad seisavad õues ja tahavad Sind näha! Aga Ta kostis ning ütles neile: Minu ema ja mu vennad on need, kes Jumala Sõna kuulevad ja teevad selle järgi!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus