• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 3:4-9

Vennad, niisugune lootus on meil Kristuse läbi Jumala peale, mitte nii, et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt, kes meid ka on teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulased; sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. Aga kui surma amet, mis kirjatähtedega oli uuristatud kividesse, esines nii suures aus, et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse ta palge hiilguse pärast, mis ometi oli kaduv, kuidas ei peaks palju rohkem Vaimu amet olema au sees? Sest kui hukkamõistmise ametil oli au, siis on õiguse amet veel palju suurem au poolest.

Graduale Psalm 34:2-3; 88:2

Ma tänan Issandat igal ajal, alati on Tema kiitus minu suus!
Issandast kiitleb mu hing! Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, mu pääste Jumal, päeval ma karjun, öösel ma olen Sinu ees!
Halleluuja.

Luuka 10:23-37

Neil päevil pöördus Jeesus jüngrite poole eriti ning ütles: Õndsad on silmad, kes näevad, mida teie näete! Sest ma ütlen teile, et palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ja ei ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ja ei ole kuulnud! Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas Teda ja ütles: Õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Aga Tema ütles talle: Mis on käsuõpetuses kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas ning ütles: Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest, ja oma ligimest nagu iseennast. Aga Ta ütles temale: Sa oled õieti vastanud; tee seda, ja sa pead elama! Tema aga tahtis iseennast õigeks teha ja ütles Jeesusele: Kes siis on mu ligimene? Aga vastates Jeesus ütles: Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeerikosse ja sattus röövlite kätte. Kui need ta riided olid riisunud ja temale hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed mööda alla ja nägi teda ning läks mööda. Nõndasamuti ka leviit. Kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks ta mööda. Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juurde; ja kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks. Ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale õli ja viina, tõstis ta oma looma selga ning viis ta öömajale ja kandis hoolt tema eest. Ja teisel hommikul ära minnes võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: kanna hoolt tema eest, ja mida sa veel peaksid kulutama, seda ma maksan sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte? Aga tema ütles: See, kes tema peale halastas! Siis ütles Jeesus temale: Mine ja tee sina nõndasamuti!

 

UUS LUGEMISKAVA

Jesaja 22:19-23

Nõnda ütleb Issand kojaülem Sebnale: Mina tõukan su sinu ametist ja sind aetakse ära su kohalt. Ja sel päeval kutsun ma oma sulase Eljakimi, Hilkija poja, panen temale selga sinu kuue, kinnitan talle vööle sinu vöö ja annan tema kätte sinu valitsuse: tema saab siis isandaks Jeruusalemma elanikele ja Juuda soole. Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale: tema avab ja ükski ei sule, tema suleb ja ükski ei ava. Mina löön ta nagu varna kindlasse kohta ja ta saab aujärjeks oma isa soole.

Graduale Psalm 138:1-3.6.8

Issand, Sinu heldus kestab igavesti, ära jäta maha oma kätetööd!
Ma tänan Sind kõigest oma südamest, jumalate ees ma mängin Sulle!
Ma kummardan Su püha templi poole ja tänan Su nime Sinu helduse ja ustavuse pärast;
sest suuremaks, kui on kõik Su kuulsus, oled Sa teinud oma tõotuse.
Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid Sa mulle; Sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.
Sest Issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi Ta tunneb kaugelt ära, Issand viib mu asja lõpule.
Issand, Sinu heldus kestab igavesti, ära jäta maha oma kätetööd!

Roomlastele 11:33-36

Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida Tema kohtumõistmisi ega jälgida Tema teed! Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud Talle nõuandjaks? Või kes on Talle midagi enne andnud, et Talle tuleks tasuda? Jah, Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 16:18

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.
Halleluuja.

Matteuse 16:13-20

Neil päevil, kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis Ta oma jüngritelt: Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat? Aga nemad kostsid: Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist. Tema küsis neilt: Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis: Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg! Jeesus vastas talle: Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis Ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et Tema on Kristus.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus