• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:12-17

Vennad, me oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete; aga kui te Vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa! Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad.

Graduale Psalm 31:3; 71:1; 48:2

Jumal, ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks!
Issand, Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mind iialgi jääda häbisse!

Halleluuja. Halleluuja.
Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas Tema pühal mäel!
Halleluuja.

Luuka 16:1-9

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema ees süüdistatud, nagu pillaks see tema vara. Ta kutsus tema ja ütles talle: Kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam maja pidada! Aga majapidaja mõtles iseeneses: Mis ma teen? Minu isand võtab mu käest majapidamise ära; kaevata ma ei jaksa, kerjata on mul häbi. Ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetaks nende kodadesse! Ja ta kutsus enda juurde igaühe oma isanda võlglasist ja ütles esimesele: Palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles: Sada vaati õli! Tema ütles talle: Võta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe viiskümmend! Pärast ta ütles teisele: Aga palju on sinul võlgu? Tema vastas: Sada vakka nisu! Ja ta ütles talle: Võta oma arveraamat ning kirjuta kaheksakümmend! Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Ja mina ütlen teile: tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 33:7-11; 34:4-9.28

Neil päevil võttis Mooses telgi ja püstitas selle väljapoole leeri, leerist kaugemale, ja nimetas selle kogudusetelgiks; ja igaüks, kes otsis Issandat, läks kogudusetelgi juurde, mis oli väljaspool leeri. Iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, tõusis kogu rahvas püsti ja igamees seisis oma tel­gi uksel ning vaatas Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki. Ja iga kord, kui Mooses oli läinud telki, laskus pilve­sammas alla ning seisis telgi ukse kohal; ja Issand kõneles Moosesega. Ja kui kogu rahvas nägi pilvesammast seisvat telgi ukse kohal, siis kogu rahvas tõusis üles ja nad kummardasid igaüks oma telgi uksel. Ja Issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõb­raga. Siis Mooses tuli tagasi leeri, aga tema teener Joosua, Nuuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist. Mooses hüü­dis Issanda nime ja Issand möödus Tema eest ning hüü­dis: Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni! Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmili maha ja ütles: Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud Sinu silmis, siis käigu Issand meie kes­kel! Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks! Ja Mooses oli seal Issanda juures nelikümmend päeva ja ne­likümmend ööd leiba söömata ja vett joomata, ja ta kirju­tas laudade peale seaduse sõnad, need kümme käsusõna.

Graduale Psalm 103:6-13

Halastaja ja armuline on Issand!
Issand teeb õigust ja mõistab õiglast ko­hut kõigile, kellele liiga tehakse.
Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod.
Halastaja ja armuline on Issand, pika­meelne ja rikas heldusest.
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha.
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõn­da on Tema heldus võimas nende vastu, kes Teda kardavad.
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib Ta meist meie üleastumised.
Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes Teda karda­vad.
Halastaja ja armuline on Issand!

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Seeme on Jumala Sõna, külvaja on Kristus. Kes leiab Kristuse, elab igavesti.
Halleluuja.

Matteuse 13:36-43

Neil päevil laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja Tema jüngrid astusid Tema juurde ning ütlesid: Seleta meile tähendamissõna raiheinast! Ja Tema kostis: Hea seemne külvaja on Inimese Poeg. Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad. Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad Tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus