• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 6:19-23

Vennad, ma räägin inimese kombel teie liha nõtruse pärast: otsekui te oma liikmed andsite orjadeks rüvedusele ja ülekohtule, selleks et käsust üle astuda, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse orjadeks pühitsusele. Sest kui te olite patu orjad, olite vabad õigusest. Mis vilja te kandsite siis? Niisugust, millest teil nüüd on häbi! Sest selle lõpp on surm! Aga nüüd, et te olete saanud patust vabaks ja Jumala orjadeks, on teie vili pühitsuseks ja selle lõpp on igavene elu. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!

Graduale Psalm 34:12.6; 47:2

Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust!
Kes Tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada! 

Halleluuja. Halleluuja.
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
Halleluuja.

Matteuse 7:15-21

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Hoiduge valeprohveteist, kes tulevad teie juurde lammaste riideis, aga seestpidi on nad kiskjad hundid. Nende viljast te tunnete nad. Ega viinamarju nopita kibuvitstest või viigimarju ohakatest? Nõnda iga hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Nõnda siis nende viljast te tunnete nad ära. Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Saalomoni tarkuseraamat 12:13.16-19

Sest ei ole muud Jumalat kui Sina, Issand, kes hoolitseb kõige eest, et peaksid veel tõestama, et Sa ei ole ülekohtuselt kohut mõistnud. Sest Sinu vägevus on Sinu õiguse alguseks, ja see, et Sa valitsed kõigi üle, lubab Sind hoida kõiki. Sest Sina näitad jõudu, kui ei usuta Sinu võimu täiuslikkust, ja karistad neid, kes seda ei tunnusta. Sina aga, kes jõudu käsutad, mõistad kohut mõõdukalt ja valitsed meid suure hoidmisega, sest kui Sa tahad, siis Sa võid. Niisuguste tegudega oled Sa õpetanud oma rahvast, et õige peab olema inimestearmastaja, ja oma lastele oled Sa jätnud hea lootuse, et Sa pärast patte annad meeleparanduse.

Graduale Psalm 86:5-6.9-10.15-16

Sina, Issand, oled hea ja andeksandja ja rikas heldusest kõigile, kes Sind appi hüüavad.
Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
Kõik rahvad, keda Sa oled teinud, tulevad kummardama Sinu ette, Issand, ja annavad au Sinu nimele.
Sest Sina oled suur ja teed imesid, Sina oled Jumal, Sina üksi.
Ent Sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.
Kaldu mu poole ja ole mulle armuline; anna oma sulasele oma ramm ja aita oma teenija poega!
Sina, Issand, oled hea ja andeksandja ja rikas heldusest kõigile, kes Sind appi hüüavad.

Roomlastele 8:26-27

Vennad, Vaim tuleb appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub Ta pühade eest.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:25

Halleluuja. Halleluuja.
Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa oled taevariigi saladused ilmutanud väetitele!
Halleluuja.

Matteuse 13:24-43

Neil päevil rääkis Jeesus rahvahulgale selle tähendamissõna: Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli tema vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid tema juurde ja ütlesid talle: Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein? Tema lausus neile: See on vihamehe töö. Siis küsisid sulased temalt: Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame? Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita! Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema. Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi, et läheks täide, mis on üteldud prohveti kaudu: Ma avan oma suu tähendamissõnadeks, kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamisest peale. Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja Tema jüngrid astusid Tema juurde ning ütlesid: Seleta meile tähendamissõna raiheinast! Ja Tema kostis: Hea seemne külvaja on Inimese Poeg. Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad. Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad Tema Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus