• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 3:14-17; 4:1-5

Mu armas, püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud, ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema ilmumise ja Tema kuningriigi nimel: kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd!

Graduale Psalm 122:8;37:37; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 6:34-35

Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!
Hoia, mis laitmatu, ja vaata sellele, mis on õige, sest rahunõudjal mehel on tulevik!

Halleluuja. Halleluuja.
Astu vanemate hulka, ja kes tark on, sellega seltsi! Kõiki jumalikke kuulutusi kuula meelsasti!
Halleluuja.

Matteuse 10:28-33

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke Teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata! Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju varblasi. Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 18:16-33

Siis mehed tõusid sealt üles ja vaatasid alla Soodoma poole; ja Aabraham läks koos nendega, neid saatma. Ja Issand ütles: Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida tahan teha? Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema kaudu õnnistatakse kõiki maailma rahvaid. Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järeltulevat sugu hoida Issanda teed ning teha, mis õige ja kohus, et Issand võiks anda Aabrahamile, mis Ta temale on tõotanud. Siis ütles Issand: Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked! Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada! Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Aabraham jäi veel seisma Issanda ette. Ja Aabraham astus ligi ning ütles: Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? Vahest on linnas viiskümmend õiget? Kas tahad siis need hävitada ega taha paigale andeks anda nende viiekümne õige pärast, kes seal on? Jäägu Sinust kaugele see tegu, et tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi! Jäägu see Sinu poolt tegemata! Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust? Ja Issand ütles: Kui ma Soodoma linnast leian viiskümmend õiget, siis annan nende pärast andeks kogu paigale. Aga Aabraham kostis ning ütles: Vaata, ma olen nõuks võtnud siiski Issandaga rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk. Vahest puudub viiekümnest õigest viis? Kas tahad siis nende viie pärast hävitada kogu linna? Ja Tema vastas: Ma ei hävita, kui leian sealt nelikümmend viis. Ja ta jätkas veelgi kõnelust temaga ning ütles: Vahest leidub seal nelikümmend? Ja Tema vastas: Ma ei tee seda neljakümne pärast. Aga ta ütles: Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel räägin! Vahest leidub seal kolmkümmend? Ja Tema vastas: Ma ei tee seda, kui leian sealt kolmkümmend. Siis ta ütles: Vaata, ma olen nõuks võtnud siiski Issandaga rääkida. Vahest leidub seal kakskümmend?” Ja Tema vastas: Ma ei hävita kahekümne pärast. Aga ta ütles: Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel üksainus kord räägin! Vahest leidub seal kümme? Ja Tema vastas: Ma ei hävita kümne pärast. Ja Issand läks ära, kui oli lõpetanud kõneluse Aabrahamiga; ja Aabraham läks koju. 

Graduale Pslm 103:1-4.8-11

Halastaja ja armuline on Issand!
Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime!
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu!
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, Tema parandab kõik su tõved.
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha.
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on Tema heldus võimas nende vastu, kes Teda kardavad.
Halastaja ja armuline on Issand!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 95:7-8

Halleluuja. Halleluuja.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!
Halleluuja.

Matteuse 8:18-22

Neil päevil, kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis Ta minna vastaskaldale. Ja üks kirjatundja ütles Tema juurde astudes: Õpetaja, ma tahan Sulle järgneda, kuhu Sa ka iganes läheksid! Ja Jeesus vastas talle: Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu Ta oma pea võiks panna. Üks teine Tema jüngritest ütles Talle: Issand, luba mul enne minna matma oma isa! Aga Jeesus vastas talle: Järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus