• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:18-23

Vennad, ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla – mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest –, ometi lootuse peale, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitusvaevas tänini; aga mitte üksnes seda, vaid isegi need, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame enestes ning ootame lapseseisust, oma ihu lunastust Jeesuses Kristuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 79:9-10; 9:5.10

Issand, tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast! Mispärast peavad paganad ütlema: Kus on nende Jumal?
Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal, Sa istusid kohtujärjele nagu õiguse kohtunik; 
kindlaks varjupaigaks rõhutuile häda ajal!
Halleluuja.

Luuka 5:1-11

Neil päevil sündis, kui rahvas Jeesuse juurde tungis Jumala sõna kuulama ja Ta seisis Gennesareti järve ääres, et Ta nägi kaht paati järve rannas seisvat; aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid võrke. Tema astus ühte paati, mis oli Siimona oma, ja palus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Siis Ta istus maha ja õpetas rahvast paadist. Aga kui Ta lakkas kõnelemast, ütles Ta Siimonale: Sõua sügavale kohale ja heitke oma võrgud välja loomuse katseks! Siimon vastas ning ütles Temale: Õpetaja, me oleme kogu öö rühelnud ega ole ühtki saanud, aga Sinu sõna peale ma heidan võrgud välja! Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu; ja nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid mõlemad paadid nõnda, et need olid vajumas. Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse põlvede ette ning ütles: Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene! Sest kohkumine oli vallanud teda ja kõiki, kes temaga olid, kalasaagi pärast, mis nad olid saanud; nõndasamuti ka Jakoobust ja Johannest, Sebedeuse poegi, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: Ära karda, nüüdsest alates pead sa inimesi püüdma! Ja nad vedasid paadid maale ja jätsid kõik maha ja järgisid Teda.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 19:15-29

Kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, üteldes: Tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast! Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlemate tütarde käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna. Ja neid välja viies nad ütlesid: Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks! Ja Lott vastas neile: Muidugi mitte, mu Issand! Vaata, Su sulane on küll Sinu silmis armu leidnud ja suur on Su heldus, mida mulle oled osutanud, jättes mu hinge elama! Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks! Vaata, see linn taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda ja on pisitilluke! Kui ma ometi sinna pääseksin – eks ole, see on ju pisitilluke –, siis võiks mu hing jääda elama! Ja Ta vastas temale: Vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas ega paiska segi linna, millest sa räägid! Tõtta, põgene sinna, sest ma ei või midagi teha enne, kui sa sinna oled jõudnud! Seepärast pandi sellele linnale nimeks Soar. Päike oli just tõusnud maa kohale, kui Lott jõudis Soari. Ja Issand laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks! Ja Aabraham läks hommikul vara paika, kus ta Issanda ees oli seisnud, heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale, vaatas, ja ennäe, maast tõusis suits otsekui sulatusahju suits! Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Aabrahamile ja saatis Loti ära selle hävituse keskelt, millega Ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud.

Graduale Psalm 26.2-3.9.12

Issand, Sinu heldus on alati mu silma ees!
Katsu mind läbi, Issand, ja kiusa mind, sulata mu neerud ja mu süda!
Sest Sinu heldus on mu silma ees ja ma käin Sinu tões!
Ära korista mu hinge ühes patustega ega mu elu ühes meestega, kes verd valavad,
kellede kätes on häbitöö ja kellede parem käsi on täis altkäemaksu!
Aga mina tahan käia laitmatuses; lunasta mind ja ole mulle armuline!
Mu jalg seisab tasasel teel! Kogudustes ma kiidan sind, Issand!
Issand, Sinu heldus on alati mu silma ees!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 130:5

Halleluuja. Halleluuja.
Mina ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan Tema sõna peale!
Halleluuja.

Matteuse 8:23-27

Neil päevil astus Jeesus paati ja Tema jüngrid läksid Tema järel. Ja vaata, suur maru tõusis merel, nõnda et paat lainetega kaeti. Aga Tema magas. Siis jüngrid tulid Tema juurde, äratasid Ta üles ja ütlesid: Issand aita! Me hukkume! Tema ütles neile: Miks te olete arad, te nõdrausulised? Siis Ta tõusis üles ja sõitles tuult ja merd. Ja meri jäi täiesti vaikseks. Aga inimesed imestasid ja ütlesid: Mis mees see küll on, et isegi tuuled ja meri kuulevad Tema sõna!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus