• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 10:34.42-48

Neil päevil avas Peetrus oma suu ja ütles: Mehed-vennad, Issand on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada, et Tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes Temasse usub, saab Tema nime läbi pattude andeksandmise. Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast, kes olid Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et Püha Vaimu andi valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat. Siis hakkas Peetrus rääkima: Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud Püha Vaimu nõnda nagu meiegi? Ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse.

Graduale Apostlite teod 2:4

Halleluuja. Halleluuja.
Apostlid rääkisid paljudes keeltes Jumala suurtest tegudest.
Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli.
Halleluuja.

Sequentia

Püha Vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus – vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus – silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida. Aamen.
Halleluuja.

Johannese 3:16-21

Neil päevil ütles Jeesus Nikodeemosele: Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et Ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm Tema läbi päästetaks. Kes Temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.

 

UUS LUGEMISKAVA

Apostlite teod 19:1-6

Neil päevil, kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt: Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks? Nemad aga vastasid: Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on. Ja tema ütles: Millesse siis teie olete ristitud? Nemad vastasid: Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles: Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim.

või

Joeli 3:1-5

Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.

Graduale Psalm 22:23; 145:2-5.8-11.15-16

Ma tahan Su nime kuulutada oma vendadele!
Iga päev ma tänan Sind ja kiidan Su nime ikka ja igavesti!
Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, Tema suurus on uurimatu!
Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele Sinu tegusid ja nad kuulutavad Sinu suurt vägevust.
Sinu võimsuse toredat hiilgust ja Su imeasju tahan ma meeles mõlgutada.
Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
Hea on Issand kõigile ja Tema halastus on üle kõigi Tema tegude.
Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind.
Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest.
Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal;
Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.
Ma tahan Su nime kuulutada oma vendadele!

Roomlastele 8:14-17

Vennad, kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa! Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad, et kui me ühes Temaga kannatame, siis meid ühes Temaga ka austatakse.

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli!
Halleluuja.

Johannese 3:16-21

Neil päevil ütles Jeesus Nikodeemosele: Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et Ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm Tema läbi päästetaks. Kes Temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus