• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 6:19-23

Vennad, ma räägin inimese kombel teie liha nõtruse pärast: otsekui te oma liikmed andsite orjadeks rüvedusele ja ülekohtule, selleks et käsust üle astuda, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse orjadeks pühitsusele. Sest kui te olite patu orjad, olite vabad õigusest. Mis vilja te kandsite siis? Niisugust, millest teil nüüd on häbi! Sest selle lõpp on surm! Aga nüüd, et te olete saanud patust vabaks ja Jumala orjadeks, on teie vili pühitsuseks ja selle lõpp on igavene elu. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!

Graduale Psalm 34:12.6; 47:2

Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust!
Kes Tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada! 

Halleluuja. Halleluuja.
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!
Halleluuja.

Matteuse 7:15-21

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Hoiduge valeprohveteist, kes tulevad teie juurde lammaste riideis, aga seestpidi on nad kiskjad hundid. Nende viljast te tunnete nad. Ega viinamarju nopita kibuvitstest või viigimarju ohakatest? Nõnda iga hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Nõnda siis nende viljast te tunnete nad ära. Mitte igaüks, kes minule ütleb: Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.

 

UUS LUGEMISKAVA

Aamose 7:12-15

Neil päevil ütles Amasja Aamosele: Sina, nägija, mine, põgene Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal! Aga Peetelis sa ei tohi enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel! Siis Aamos vastas ja ütles Amasjale: Mina ei ole prohvet ega prohvetijünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja! Aga Issand võttis mind karja järelt ja Issand ütles mulle: Mine, ennusta mu rahvale Iisraelile!

Graduale Psalm 85:8-14

Issand, näita meile oma heldust ja anna meile oma abi!
Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib!
Sest Tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole!
Tõepoolest, Tema pääste on ligi neile, kes kardavad Teda, et meie maal au elaks!
Heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
tõde võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast!
Issand annab ka head ja meie maa annab oma lõikuse!
Õigus käib Tema eel ja järgib Tema samme!
Issand, näita meile oma heldust ja anna meile oma abi!

Efeslastele 1:3-14

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevasis asjus Kristuses, nõnda nagu Ta meid on valinud Tema sees enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud Tema ees armastuses, meid ette ära määrates lapseõiguse osalisiks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heaksarvamisel, oma armu au kiituseks, mille Ta meile on kinkinud selles Armsas, kelles meil on lunastus Tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine Tema armu rikkust mööda. Seda armu on Ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega, kui Ta meile tegi teatavaks oma tahtmise saladuse oma hea meele kohaselt, nõnda nagu Ta seda eneses oli kavatsenud, aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja mis on maa peal, Temas, kelles meiegi oleme saanud pärijaiks, kes selleks enne oleme määratud Selle kavatsust mööda, kes kõik teeb oma tahtmise nõu järgi, et me oleksime Tema au kiituseks, kes enne oleme lootnud Kristuses, kelles teiegi olete sellest alates, kui saite kuulda tõe sõna, oma õndsuse evangeeliumi, ja kelles teiegi saades usklikuks olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga – selle Vaimu, kes on meie pärandi tagatis Tema omandi lunastamiseks, Tema au kiituseks.

Hüüd enne Evangeeliumi Efeslastele 1:17-18

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa valgustagu meie
 südame silmi, et me teaksime, mis lootus see on, milleks Ta meid on kutsunud.
Halleluuja.

Markuse 6:7-13

Neil päevil kutsus Jeesus need kaksteist enese juurde ja hakkas neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle, ja käskis neid, et nad midagi muud ei võtaks teele kaasa kui ainult kepi, ei pauna ega leiba ega raha vöö vahele, vaid sidugu paeltega kingad jalga ja ärgu pangu kaht kuube selga. Ja Ta ütles neile: Kuhu kotta te iganes sisse lähete, sinna jääge, seni kui te sealt väljute. Ja kus paigas iganes teid vastu ei võeta ega kuulata, sealt väljuge ja puistake tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks! Ja nad läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada, ja ajasid palju kurje vaime välja ja võidsid palju tõbiseid õliga ja tegid nad terveks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus