• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

1. Peetruse 5:1-4.10-11

Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis, kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Graduale Matteuse 16:18; Psalm 45:17-18

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku.
Halleluuja.
Sa sead nad vürstideks kogu maal; ma teen Su nime kuulsaks põlvest põlve, Issand!
Halleluuja.

Matteuse 16:13-19

Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis Ta oma jüngritelt: Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat? Aga nemad kostsid: Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist. Tema küsis neilt: Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis: Sina oled Messias, elava Jumala Poeg. Jeesus vastas talle: Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 14:19-28

Neil päevil tuli Antiookiast ja Ikoonionist tuli juute ja need said rahvahulga oma nõusse. Ja nad viskasid Paulust kividega ning lohistasid ta linnast välja, pidades teda surnuks. Aga kui jüngrid olid kogunenud tema ümber, tõusis Paulus püsti ja läks linna. Järgmisel päeval lahkus ta koos Barnabasega Derbesse. Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. Ja läbinud Pisiidiamaa, saabusid nad Pamfüüliasse. Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse. Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud. Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et Ta oli paganatele avanud usu ukse. Ja nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega.

Graduale Psalm 145:10-11.12-13.20-21

Andke inimlastele teada Issanda vägevatest tegudest!
Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod ja Su vagad tänavad Sind.
Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest,
et teada anda inimlastele Tema vägevust ja Tema riigi auhiilguse ilu.
Sinu riik on kõigi ajastute riik ja Sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.
Issand hoiab kõiki, kes Teda armastavad, ja hävitab kõik õelad.
Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu Tema pühale nimele ikka ja igavesti!
Andke inimlastele teada Issanda vägevatest tegudest!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 24:46.26

Halleluuja. Halleluuja.
Kristus pidi kannatama ja surnuist üles tõusma ning nõnda oma kirkusesse minema.
Halleluuja.

Johannese 14:27-31

Jeesus ütles oma jüngritele: Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! Te kuulsite, et ma ütlesin teile: Ma lähen ära ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen Isa juurde, sest Isa on suurem kui mina. Ja nüüd ma olen teile seda öelnud, enne kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib. Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle, vaid et maailm saaks aru, et mina armastan Isa ja teen nõnda, nagu Isa mind on käskinud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus