• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 12:27-31

Vennad, teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast Tema liikmed. Ja Jumal on seadnud koguduses mõned – esiteks apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; siis Ta on andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad? Ega kõik imetegijad? Ega kõigil ole tervekstegemise armuandeid? Ega kõik räägi keeltega? Ega kõik tõlgitse? Aga olge agarad püüdma suuremaid armuandeid!

Graduale Psalm 45:17-18

Sa sead nad vürstideks kogu maal, ma teen Su nime kuulsaks põlvest põlve, Issand!
Su isade asemele astuvad su pojad, selle tõttu austavad Sind rahvad ikka ja igavesti!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sind kiidab apostlite auväärne koor!
Halleluuja.

Luuka 6:12-19

Neil päevil sündis, et Jeesus läks välja mäele palvetama ja viibis kogu öö Jumala palumises. Ja kui valgeks läks, kutsus Ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast kaksteist, keda Ta nimetas ka apostliteks: Siimona, keda Ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease, Jakoobuse ja Johannese, Filippuse ja Bartolomeuse, Matteuse ja Tooma, Jakoobuse, Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks, ja Juuda, Jakoobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks. Nendega Ta astus alla ja jäi peatuma lagedale paigale; ja seal oli suur hulk Tema jüngreid ja kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannamaalt suur rahvakogu, kes oli tulnud Teda kuulama ja ennast laskma parandada oma haigustest. Ja ka need, keda rüvedad vaimud vaevasid, said terveks. Ja kõik rahvas püüdis Teda puudutada, sest vägi lähtus Temast ja parandas kõik.

 

UUS LUGEMISKAVA

Ilmutusraamat 21:9-14

Minu juurde tuli üks seitsmest inglist, kelle käes olid need seitse kaussi, täis seitset viimset nuhtlust; ja ta rääkis minuga ning ütles: Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist! Ja tema kandis mind vaimus suure ja kõrge mäe otsa ja näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis oli maha tulemas taevast Jumala juurest ja millel on Jumala auhiilgus; ja tema valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsekui jaspiskivi, mis hiilgab nagu mägikristall. Linnal on suur ja kõrge müür ja kaksteist väravat ja väravate peal kaksteist inglit; ja väravate peale on kirjutatud nimed. Need on kaheteistkümne Iisraeli laste suguharu nimed. Ida pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat, lõuna pool kolm väravat, lääne pool kolm väravat. Ja linna müüril on kaksteist aluskivi ja nende peal Talle kaheteistkümne apostli nimed.

Graduale Psalm 145:10-13.17-18

Sinu vagad, Issand, kuulutavad Sinu vägevust!
Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind!
Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest,
et teada anda inimlastele Sinu vägevust ja Sinu riigi auhiilguse ilu!
Sinu riik on kõigi ajastute riik ja Sinu valitsus kestab igast rahvapõlvest teise!
Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes!
Issand on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad, kõigile, kes Teda tões appi hüüavad!
Sinu vagad, Issand, kuulutavad Sinu vägevust!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 1:49

Halleluuja. Halleluuja.
Rabi, Sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli kuningas!
Halleluuja.

Johannese 1:44-51

Neil päevil päeval tahtis Jeesus minna Galileasse; ja Ta leiab Filippuse ning ütleb temale: Järgi mind! Aga Filippus oli pärit Betsaidast, Andrease ja Peetruse linnast. Filippus leiab Naatanaeli ja ütleb temale: Kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses, ja prohvetid, selle me oleme leidnud, Jeesuse, Joosepi poja, Naatsaretist! Naatanael ütles talle: Kas Naatsaretist võib tulla midagi head? Filippus ütles temale: Tule ja vaata! Jeesus nägi Naatanaeli Tema juurde tulevat ja ütles temast: Ennäe, tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust! Naatanael ütles Talle: Kust Sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles temale: Enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuu all! Naatanael vastas Temale: Rabi, Sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli kuningas! Jeesus vastas ja ütles talle: Sellepärast et ma ütlesin, et ma nägin sind viigipuu all, usud sa. Sa saad näha suuremaid asju kui need! Ja Ta ütles talle: Tõesti, tõesti ma ütlen teile, te näete ka taeva olevat avatud ja Jumala inglid astuvat üles ja alla Inimese Poja peale!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus