• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Galaatlastele 1:11-20

Ma annan teile teada, vennad, et evangeelium, mida mina olen kuulutanud, ei ole inimestelt. Sest ma pole seda saanud ega õppinud inimestelt, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Sest te olete kuulnud minu endisest elust juudi õpetuses, et ma üliväga taga kiusasin Jumala kogudust ja hävitasin seda, ja et ma juudi õpetuses ette jõudsin mitmest samaealisest oma hõimus, olles palju innukam harrastama oma esiisade pärimusi. Aga kui oli sellele meelepärane, kes mind mu ema ihust valis ja oma armu läbi kutsus, ilmutada minus oma Poega, et ma kuulutaksin Teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega ega läinud ka Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid ma läksin Araabiasse ja tulin jälle tagasi Damaskusesse. Hiljemini alles, kolme aasta pärast, ma läksin Jeruusalemma tegema tutvust Keefasega ja jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks. Kedagi muud apostlitest ma ei näinud kui vaid Jakoobust, Issanda venda. Ja mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta!

Graduale Galaatlastele 2:8-9; 1. Korintlastele 15:10

See, kes tegev oli Peetruse apostliametis, oli ka minus tegev paganate heaks, ja nad tundsid ära armu, mis mulle oli antud.
Jumala arm minu vastu ei ole olnud tühine, vaid Jumala arm on alati minuga.

Halleluuja. Halleluuja.
Püha apostel Paulus, tõe kuulutaja ja rahvaste õpetaja, kosta meie eest!
Halleluuja.

Matteuse 10:16-22

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide keskele! Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid! Aga hoiduge inimestest; sest nad annavad teid ära kohtute kätte ja piitsutavad teid kogudusekodades. Ja teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette, neile ja paganaile tunnistuseks. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie Isa Vaim, kes kõneleb teie sees. Siis vend annab venna surma ja isa oma lapse, ja lapsed hakkavad vastu vanemaile ja tapavad nad. Ja te saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast; aga kes jääb püsima otsani, see päästetakse.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 19:15-29

Kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, üteldes: Tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast! Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlemate tütarde käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna. Ja neid välja viies nad ütlesid: Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks! Ja Lott vastas neile: Muidugi mitte, mu Issand! Vaata, Su sulane on küll Sinu silmis armu leidnud ja suur on Su heldus, mida mulle oled osutanud, jättes mu hinge elama! Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks! Vaata, see linn taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda ja on pisitilluke! Kui ma ometi sinna pääseksin – eks ole, see on ju pisitilluke –, siis võiks mu hing jääda elama! Ja Ta vastas temale: Vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas ega paiska segi linna, millest sa räägid! Tõtta, põgene sinna, sest ma ei või midagi teha enne, kui sa sinna oled jõudnud! Seepärast pandi sellele linnale nimeks Soar. Päike oli just tõusnud maa kohale, kui Lott jõudis Soari. Ja Issand laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks! Ja Aabraham läks hommikul vara paika, kus ta Issanda ees oli seisnud, heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale, vaatas, ja ennäe, maast tõusis suits otsekui sulatusahju suits! Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Aabrahamile ja saatis Loti ära selle hävituse keskelt, millega Ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud.

Graduale Psalm 26.2-3.9.12

Issand, Sinu heldus on alati mu silma ees!
Katsu mind läbi, Issand, ja kiusa mind, sulata mu neerud ja mu süda!
Sest Sinu heldus on mu silma ees ja ma käin Sinu tões!
Ära korista mu hinge ühes patustega ega mu elu ühes meestega, kes verd valavad,
kellede kätes on häbitöö ja kellede parem käsi on täis altkäemaksu!
Aga mina tahan käia laitmatuses; lunasta mind ja ole mulle armuline!
Mu jalg seisab tasasel teel! Kogudustes ma kiidan sind, Issand!
Issand, Sinu heldus on alati mu silma ees!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 130:5

Halleluuja. Halleluuja.
Mina ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan Tema sõna peale!
Halleluuja.

Matteuse 8:23-27

Neil päevil astus Jeesus paati ja Tema jüngrid läksid Tema järel. Ja vaata, suur maru tõusis merel, nõnda et paat lainetega kaeti. Aga Tema magas. Siis jüngrid tulid Tema juurde, äratasid Ta üles ja ütlesid: Issand aita! Me hukkume! Tema ütles neile: Miks te olete arad, te nõdrausulised? Siis Ta tõusis üles ja sõitles tuult ja merd. Ja meri jäi täiesti vaikseks. Aga inimesed imestasid ja ütlesid: Mis mees see küll on, et isegi tuuled ja meri kuulevad Tema sõna!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus