• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 15:1-10

Vennad, ma juhin teie tähelepanu evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin, mille te ka vastu võtsite ja milles ka püsite ning milles te ka õndsaks saate – kui te peate seda kinni nende sõnadega, millega mina teile seda kuulutasin –, olgu siis, et asjata saite usklikuks. Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade järgi ja et Ta maeti ja et Ta üles äratati kolmandal päeval kirjade järgi ja et Ta ilmus Keefasele, pärast seda neile kaheteistkümnele. Pärast Ta ilmus ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale, kellest suurem hulk veel praegugi on elus, aga mõned on läinud magama; pärast seda Ta ilmus Jakoobusele, siis kõigile apostlitele; aga pärast kõike Ta ilmus ka minule kui äbarikule. Sest mina olen apostlite seast kõige väiksem, kes ei ole väärt, et mind apostliks hüütakse, sest ma kiusasin taga Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen mina, mis ma olen; ja see arm minu vastu ei ole olnud tühine.

Graduale Psalm 28:7.1; 81:2-3

Issanda peale lootis mu süda ja ma sain abi! Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan Teda oma lauluga!
Sinu poole, Issand, ma hüüan! Mu Jumal, ära käändu vaikides minust eemale!

Halleluuja. Halleluuja.
Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole! Alake kiituslaulu, pange hüüdma kannel ja naabel!
Halleluuja.

Markuse 7:31-37

Neil päevil, kui Jeesus jälle välja läks Tüürose aladelt, tuli Ta Siidoni kaudu Galilea mere äärde Dekapoli alade keskkohale. Ja Tema juurde toodi kurt, kellel oli kidakeel, ja paluti Teda, et ta paneks oma käe tema peale. Siis Ta võttis tema rahva seast kõrvale ja pistis oma sõrmed tema kõrvu ja sülitas ning puudutas ta keelt, vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle: Effataa!, see on: Mine lahti! Ja tema kõrvad läksid lahti ja ta keeleköidik pääses kohe valla ja ta rääkis selgesti. Ja Ta keelas neid seda ühelegi rääkimast. Aga mida enam Ta neid keelas, seda enam nad kuulutasid seda. Ja inimesed hämmastusid üliväga ja ütlesid: Kõik on Ta hästi teinud; kurdid teeb Ta kuulma ja keeletud rääkima!

 

UUS LUGEMISKAVA

Jesaja 56:1.6-7

Nõnda ütleb Issand: Pange tähele õigust ja olge õiglased, sest mu pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas! Ja võõrad, kes on liitunud Issandaga, teenivad Teda ja armastavad Issanda nime, et saada Tema sulaseiks, kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust – needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest minu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.

Graduale Psalm 67:2-6.8

Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid; Ta lasku oma pale paista meie peale,
et maa peal tuntaks Sinu teed, kõigi rahvaste seas Sinu päästet!
Rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahvahõimud,
sest Sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peal!
Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku Teda!
Jumal, Sinule laulgu tänu rahvad, Sinule laulgu tänu kõik rahvad!

Roomlastele 11:13-15.29-32

Vennad, ma räägin teile, paganatele: kuna ma olen paganate apostel, austan ma oma ametit – ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa. Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist. Sest otsekui teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud, nõnda on nüüd ka nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 4:23

Halleluuja. Halleluuja.
Jeesus jutlustas evangeeliumi Kuningriigist ning tervendas haigeid ja vigaseid rahva seas.
Halleluuja.

Matteuse 15:21-28

Neil päevil läks Jeesus varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja Tema jüngrid astusid Tema juurde ja palusid Teda: Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga! Tema vastas: Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis Tema ette ja ütles: Issand, aita mind! Jeesus vastas: Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles: Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle: Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad! Ja tema tütar paranes selsamal tunnil.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus