• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Psalm 112:9.2

Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka.
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse.

Halleluuja. Halleluuja.
Joakim, püha Anna abikaasa, helde Neitsi isa, aita oma sulastel pälvida pääste.
Halleluuja.

Matteuse 1:1-16

Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad, Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram, Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma, Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iisai, Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon, Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa, Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija, Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija, Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija, Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel, Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur, Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud, Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob, Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks.

 

JÄTKUV LUGEMINE

5. Moosese 34:1-12

Neil päevil läks Mooses Moabi lagendikelt üles Nebo mäele, Pisga tippu, mis on Jeeriko kohal, ja Issand näitas temale kogu maad: Gileadi kuni Daanini, kogu Naftali, Efraimi ja Manasse maad, kogu Juuda maad kuni lääne mereni, Lõunamaad ja Jordani piirkonda, Jeeriko orgu, Palmidelinna – kuni Soarini. Ja Issand ütles temale: See on see maa, mille ma vandega tõotasin Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, üteldes: Sinu soole ma annan selle! Ma olen lasknud sind vaadata oma silmaga, aga sinna sa ei lähe! Ja Issanda sulane Mooses suri seal Moabimaal Issanda sõna kohaselt. Ja Ta mattis tema orgu Moabimaal, Beet-Peori kohale, aga tänapäevani ei tea ükski tema hauda! Ja Mooses oli surres sada kakskümmend aastat vana; ta silm ei olnud tuhmunud ega ramm raugenud. Ja Iisraeli lapsed nutsid Moosest Moabi lagendikel kolmkümmend päeva, siis alles lakkasid nutupäevad – lein Moosese pärast. Ja Joosua, Nuuni poeg, oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale; ja Iisraeli lapsed kuulasid teda ning tegid, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit nagu Mooses, keda Issand tundis palgest palgesse, kõigi tunnustähtede ja imetegude poolest, milledega Issand teda läkitas, et ta teeks neid Egiptusemaal vaaraole ja kõigile ta sulastele ja kogu ta maale, kõige selle vägeva käe poolest ja kõige selle suure hirmu poolest, mille Mooses tekitas kogu Iisraeli silma ees!

Graduale Psalm 66:1-3.5.9.16.17.20

Tänu olgu Jumalale, kes paneb elama meie hinge!
Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!
Mängige kiites Tema nime au, andke Temale au ja kiitust!
Ütelge Jumalale: kui kardetavad on Sinu teod!
Tulge ja vaadake Jumala tegusid,
kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures!
Tulge, kuulge kõik, kes kardate Jumalat,
ma jutustan, mis tema mu hingele on teinud!
Tema poole ma hüüdsin oma suuga ja Tema ülistus oli mu keelel!
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet
ega ole mult ära võtnud oma heldust!
Tänu olgu Jumalale, kes paneb elama meie hinge!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Korintlastele 5:19

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ja on pannud meie sisse lepitussõna.
Halleluuja.

Matteuse 18:15-20

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui su vend eksib sinu vastu, siis mine ja noomi teda nelja silma all. Kui ta sind kuulab, siis sa oled oma venna võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, et iga asi kinnitataks kahe või kolme tunnistaja sõnaga. Aga kui ta neid ei kuula, siis ütle kogudusele; aga kui ta kogudustki ei kuula, siis ta olgu sinu meelest nagu pagan ja tölner. Tõesti ma ütlen teile, et mis te iganes maa peal seote, on ka taevas seotud, ja mis te iganes maa peal lahti päästate, on ka taevas lahti päästetud. Taas ütlen ma tõesti teile, et kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu Isalt, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus