• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Juuditi 13:17-20; 15:9

Ole kiidetud, meie Jumal, kes tänasel päeval oled alandanud oma rahva vaenlased! Ole õnnistatud, tütar, kõigekõrgema Jumala poolt kõigi naiste hulgas maa peal! Ja olgu kiidetud Issand Jumal, taeva ja maa Looja, kes sind on juhtinud raiuma meie vaenlaste väeülema pead! Jah, usk, mis sinul oli, ei lahku iialgi nende inimeste südamest, kes igavesti meenutavad Jumala väge. Ja Jumal lasku see saada sulle igaveseks auks, et Ta sind õnnistab heade tegudega, sellepärast et sa ei säästnud oma hinge meie rahva alanduses, vaid astusid vastu meie langusele, käies õiget teed meie Jumala palge ees! Sina Jeruusalemma uhkus, sina Iisraeli suur rõõm, sina meie rahva suur kuulsus!

Graduale 45:11-12.14

Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv, siis kuningas himustab sinu ilu!
Kuninga tütar on täies auhiilguses oma toas; kuldlõngast on kootud tema rüü.

Halleluuja. Halleluuja.
Maarja on võetud üles taevasse, sellest rõõmustab inglite väehulk.
Halleluuja.

Luuka 1:41-50

Neil päevil sai Eliisabet täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: Õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et minu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke minu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud! Ja Maarja ütles: Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on Tema nimi ja Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes Teda kardavad.

 

UUS LUGEMISKAVA

Johannese ilmutusraamat 11:19; 12:1-6.10

Jumala tempel taevas avanes ning Tema templis sai nähtavaks tema lepingulaegas. Ja suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas. Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane lohe, kellel oli seitse pead ja kümme sarve ning ta peadel seitse peaehet. Tema saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale. Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära tema laps. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja Tema trooni juurde. Ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase, mille Jumal oli valmistanud. Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat: Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald!

Graduale Psalm 45:11-12.16.18

Õnnis oled sa, Neitsi Maarja, Issanda aujärjel Tema paremal käel!
Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja!
Siis kuningas himustab su ilu; sest Ta on su isand; seepärast kummarda Teda!
Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega, nad lähevad kuninga hoonesse.
Ma teen su nime kuulsaks põlvest põlve; selle tõttu austavad sind rahvad ikka ja igavesti.
Õnnis oled sa, Neitsi Maarja, Issanda aujärjel Tema paremal käel!

1. Korintlastele 15:20-27

Vennad, Kristus on surnuist üles äratatud, uudseviljana magamaläinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad Tema taastulekul; ja siis tuleb lõpp, kui Ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. Sest Tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased Tema jalge alla. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. Sest Jumal on kõik alistanud Tema jalge alla. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes Temale kõik alistas.

Hüüd enne Evangeeliumi 

Halleluuja. Halleluuja.
Neitsi Maarja on võetud üles taevasse, sellest rõõmustavad inglid ja kiidavad Issandat.
Halleluuja.

Luuka 1:39-56

Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et minu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud! Ja Maarja ütles: Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest Ta on vaadanud oma ümmardaja madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on Tema nimi ja Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes Teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on Ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu Ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti. Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus