• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas, ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad, ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud! Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Tema ilmumist.

Graduale Psalm 37:30-31; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:7

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õiglaselt,
tema Jumala käsuõpetus on tema südames, tema sammud ei kõigu!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
Halleluuja.

Matteuse 5:13-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie olete maa sool. Aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski kui välja visata ja inimeste tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünlajalale ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 11:10-12:14

Mooses ja Aaron tegid vaarao ees palju tunnustähti, aga Issand tegi kõvaks vaarao südame ja too ei lasknud Iis­raeli lapsi oma maalt ära minna. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptusemaal, öeldes: See kuu olgu teil esime­seks kuuks; see olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge: Selle kuu kümnendal päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule; kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tall ol­gu teil veatu, isane, üheaastane; võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enestele kuni selle kuu neljateist­kümnenda päevani; siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul! Ja nad võtku verd ning võidku ukse mõle­mat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha selsamal ööl; tulel küpsetatult koos hap­nemata leiva ja kibedate rohttaimedega söögu nad seda! Te ei tohi seda süüa toorelt või vees keedetult, vaid ainult tulel küpsetatult pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest mi­dagi üle jätta hommikuks; mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega! Ja sööge seda nõnda: teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes; ja sööge seda rutuga – see on paasatall Issanda auks! Siis käin mina selsamal ööl Egiptusemaa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egip­tusemaal, niihästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina, Issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute; kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptusemaad. See päev aga jäägu teile mä­lestuseks ja pühitsege seda Issanda pühana: oma sugupõl­vede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena!

Graduale Psalm 116:12-13.15-18

Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime!
Kuidas ma tasun Issandale kõik Tema heateod minu vastu?
Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime.
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm; oh Issand, ma olen ju Su sulane,
ma olen Su sulane, Su teenija poeg; Sa oled mu köidikud lahti päästnud!
Sinule ma ohverdan tänuohvreid ja hüüan appi Issanda nime.
Oma tõotused ma tasun Issandale kogu Ta rahva nähes.
Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Issanda nime!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 10:27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle.
Halleluuja.

Matteuse 12:1-8

Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. Aga seda nähes ütlesid variserid Talle: Vaata, Sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval! Tema aga ütles neile: Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda! Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus