• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Heebrealastele 7:23-27

Vennad, neid, kes on järjekorras saanud preestriks, on küll palju olnud, sest surm keelas neid selleks jäämast; Jeesusel on aga selle tõttu, et Ta jääb igavesti, muudetamatu preestriamet. Just seepärast Ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette Tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Just selline ülempreester on meile kohane: püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Tema ei ole sunnitud teiste ülempreestrite kombel päevast päeva tooma esmalt ohvreid omaenda pattude eest ja alles seejärel rahva pattude eest, sest seda Ta on teinud ühe korra ja alatiseks, kui Ta ohverdas iseenda – Jeesus Kristus, meie Issand.

Graduale Psalm 132:16-17; 110:4

Tema preestrid ma riietan päästega ja Tema vagad hakkavad valjusti hõiskama.
Seal ma lasen tärgata sarve Taavetile, ma valmistan lambi oma võitud mehele.

Halleluuja. Halleluuja.
Issand on vandunud ja Tema ei kahetse seda: Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!
Halleluuja.

Luuka 10:1-9

Neil päevil määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: Rahu olgu sellele kojale! Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise! Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: Jumala riik on teie lähedal!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 23:1-4.19; 24:1-8.62-67

Saara elas sada kakskümmend seitse aastat; nii palju oli Saaral eluaastaid. Saara suri Kirjat-Arbas, see on Hebronis, Kaananimaal; ja Aabraham tuli Saarat leinama ja taga nutma. Siis Aabraham tõusis üles oma surnu juurest ja rääkis hettidega, öeldes: Mina olen teie juures võõras ja majaline. Andke mulle eneste juurde pärandhaud, et saaksin matta surnu oma silma eest. Ja seejärel Aabraham mattis oma naise Saara Makpela välja koopasse Mamre kohal, see on Hebronis Kaananimaal. Kui Aabraham oli vana ja elatanud ning Issand oli Aabrahami kõigiti õnnistanud, siis ütles Aabraham vanimale sulasele oma peres, kes valitses kõige üle, mis tal oli: Pane nüüd oma käsi mu puusa alla! Mina vannutan sind Issanda, taeva Jumala ja maa Jumala juures, et sa mu pojale ei võta naist kaananlaste tütreist, kelle keskel ma elan, vaid et sa lähed minu maale ja mu sugulaste juurde ning võtad sealt naise mu pojale Iisakile! Aga sulane ütles temale: Võib-olla naine ei taha mulle järgneda siia maale. Kas ma siis tõesti pean su poja viima tagasi maale, kust sa oled ära tulnud? Siis ütles Aabraham temale: Hoia, et sa ei vii mu poega sinna tagasi! Issand, taeva Jumal, kes minu võttis mu isakojast ja mu sünnimaalt ja kes mulle rääkis ning vandus, öeldes: Sinu soole ma annan selle maa! – Tema ise läkitab oma ingli sinu ees, et saaksid sealt mu pojale naise võtta. Aga kui naine ei taha sulle järgneda, siis oled sa sellest mu vandest vaba. Ainult ära vii mu poega sinna tagasi! Iisak aga oli tulemas Lahhai-Roi kaevu poolt, sest ta elas Lõunamaal. Ja Iisak oli vastu õhtut läinud väljale mõtisklema; ja kui ta oma silmad üles tõstis ja vaatas, ennäe, siis tulid kaamelid. Kui Rebeka oma silmad üles tõstis ja nägi Iisakit, siis ta laskus kaameli seljast ning küsis sulaselt: Kes on see mees, kes meile väljal vastu tuleb? Ja sulane vastas: See on mu isand! Siis Rebeka võttis loori ja kattis ennast. Ja sulane jutustas Iisakile kõigest, mis ta oli teinud. Ja Iisak viis Rebeka oma ema Saara telki; ja ta võttis Rebeka, see sai tema naiseks ja ta armastas teda. Nõnda leidis Iisak troosti pärast oma ema surma.

Graduale Psalm 106:1-5

Tänage Issandat, sest Tema on hea!
Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!
Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike Tema kiitust?
Õndsad on need, kes peavad Tema seadusi ja kes teevad õigust igal ajal.
Mõtle minule, Issand, oma head meelt mööda oma rahva vastu,
tule mind katsuma oma abiga, 
et ma näeksin Su valitud rahva head põlve
ning rõõmustaksin Sinu rahva rõõmuga, kiitleksin koos Sinu pärisosaga!
Tänage Issandat, sest Tema on hea!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:28

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Halleluuja.

Matteuse 9:9-13

Neil päevil nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: Järgne mulle! Ja Matteus tõusis ning järgnes Talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja Tema jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid Tema jüngritele: Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega? Aga seda kuuldes vastas Jeesus: Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus