• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:18-23

Vennad, ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla – mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest –, ometi lootuse peale, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitusvaevas tänini; aga mitte üksnes seda, vaid isegi need, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame enestes ning ootame lapseseisust, oma ihu lunastust Jeesuses Kristuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 79:9-10; 9:5.10

Issand, tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast! Mispärast peavad paganad ütlema: Kus on nende Jumal?
Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja!

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal, Sa istusid kohtujärjele nagu õiguse kohtunik; 
kindlaks varjupaigaks rõhutuile häda ajal!
Halleluuja.

Luuka 5:1-11

Neil päevil sündis, kui rahvas Jeesuse juurde tungis Jumala sõna kuulama ja Ta seisis Gennesareti järve ääres, et Ta nägi kaht paati järve rannas seisvat; aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid võrke. Tema astus ühte paati, mis oli Siimona oma, ja palus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Siis Ta istus maha ja õpetas rahvast paadist. Aga kui Ta lakkas kõnelemast, ütles Ta Siimonale: Sõua sügavale kohale ja heitke oma võrgud välja loomuse katseks! Siimon vastas ning ütles Temale: Õpetaja, me oleme kogu öö rühelnud ega ole ühtki saanud, aga Sinu sõna peale ma heidan võrgud välja! Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu; ja nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid mõlemad paadid nõnda, et need olid vajumas. Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse põlvede ette ning ütles: Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene! Sest kohkumine oli vallanud teda ja kõiki, kes temaga olid, kalasaagi pärast, mis nad olid saanud; nõndasamuti ka Jakoobust ja Johannest, Sebedeuse poegi, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: Ära karda, nüüdsest alates pead sa inimesi püüdma! Ja nad vedasid paadid maale ja jätsid kõik maha ja järgisid Teda.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 22:1-19

Neil päevil pani Jumal Aabrahami proovile ning ütles temale: Aabraham! Ja ta vastas: Siin ma olen! Ja Tema ütles: Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan! Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Aabraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: Jääge teie eesliga siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: Isa! Ja tema vastas: Siin ma olen, mu poeg! Siis ta ütles: Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall? Ja Aabraham vastas: Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg! Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: Aabraham, Aabraham! Ja tema vastas: Siin ma olen! Siis Ta ütles: Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega! Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks Issand Näeb. Seepärast öeldakse tänapäevalgi: Issanda mäel Ta näitab end. Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast ning ütles temale: Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: Sellepärast, et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega, ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks – nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres – ja sinu sugu vallutab oma vaenlaste väravad! Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält! Siis Aabraham läks tagasi oma noorte meeste juurde, ja nad tõusid ning läksid üheskoos Beer-Sebasse. Ja Aabraham jäi elama Beer-Sebasse.

Graduale Psalm 116:1-9

Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.
Ma armastan Issandat, sest Ta kuuleb mu häält ja mu anumist,
sest Ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan Teda appi oma eluaja.
Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind,
ma sattusin ahastusse ja muresse,
a
ga ma hüüdsin appi Issanda nime: Oh Issand, päästa mu hing!
Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja.
Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja Tema aitas mind.
Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud!
Sest Sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest.
Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Korintlastele 5:19

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal lepitas Kristuses maailma enesega ning on pannud meisse lepitussõna.
Halleluuja.

Matteuse 9:1-8

Neil päevil astus Jeesus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, Tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud! Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: See teotab Jumalat! Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: Mispärast te mõtlete kurja oma südames? Sest kumb on kergem, kas öelda: Sinu patud on andeks antud! või öelda: Tõuse püsti ja kõnni! Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, siis Ta ütles halvatule: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju! Ja too tõusis ning läks koju. mSeda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus